Nieuws

Betekenisvolle jongerenbetrokkenheid: belangrijk voor een duurzame en waterinclusieve toekomst

De lancering van de Valuing Water Youth Journey

De Youth Journey is een samenwerking bedoeld om betekenisvolle jongerenbetrokkenheid en water- en klimaatactie te katalyseren. Het betreft een gezamenlijk project van de Nederlandse overheid, de International Union for Conservation of Nature (IUCN – Internationale Unie voor natuurbescherming), de Internationale Federatie van Particuliere Waterbedrijven AquaFed, KWR en het Klimaatcentrum van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan, en maakt onderdeel uit van het door Nederland gefinancierde Valuing Water Initiative (VWI).

Met de visie om waarden, initiatieven en ideeën van jongeren volledig te integreren in watergovernance en waterbeheer, dragen het Valuing Water Initiative en zijn Valuing Water Youth Journey bij aan de veerkracht en duurzaamheid van water en het klimaat.

“Het Valuing Water Initiative erkent de belangrijke rol die jonge mensen kunnen en moeten spelen bij de invulling van watergovernance en waterbeheer. Deze Youth Journey tracht de obstakels voor betekenisvolle jongerenbetrokkenheid weg te nemen en de actie van jongeren met betrekking tot water te katalyseren.” Joe Ray, Senior Adviseur bij VWI.

Intergenerationele diversiteit en inclusiviteit

Samen met onze partners beseffen we hoe belangrijk de rol van jonge professionals is voor een duurzame watertoekomst. Bij KWR is dit vooral belangrijk voor het genereren van kennis via onderzoek. KWR beschouwt intergenerationele diversiteit en inclusiviteit als strategische prioriteiten. Het intergenerationele narratief wordt beschouwd als fundamenteel voor het proces om een systeemverandering tot stand te brengen, zodat de barrières kunnen worden geslecht waarmee jongeren worden geconfronteerd die willen deelnemen aan dialogen en acties op het gebied van water en klimaat. Door deel te nemen aan dit initiatief laat KWR zien waarde te hechten aan jongerenbetrokkenheid en empowerment van jongeren bij de transitie naar een veerkrachtiger en toekomstbestendige maatschappij en een waterinclusieve toekomst. Een ander voorbeeld van de grote inzet van KWR op dit gebied was het faciliteren van de onlangs gehouden Netwerkdag voor jonge drinkwaterprofessionals.

Jonge drinkwaterprofessionals kwamen op 7 juli jl. bijeen bij KWR om te discussiëren over de toekomst van drinkwater

Jonge drinkwaterprofessionals kwamen op 7 juli jl. bijeen bij KWR om te discussiëren over de toekomst van drinkwater

Het werk van KWR in de Valuing Water Youth Journey omvat:

  • Gebruikmaken van ons wereldwijde netwerk om acties en resultaten van de Valuing Water Youth Journey te promoten.
  • Identificeren en inschakelen van relevante partners om een systeemverandering te bepleiten en te bevorderen via de acties en resultaten van de Valuing Water Youth Journey.
  • Vergroten van de reikwijdte van het initiatief tot de bredere onderzoeks- en kennisgemeenschap op het gebied van water.
  • Bijdragen aan betekenisvolle jongerenbetrokkenheid met de opgedane ervaring, geleerde lessen en kennis vanuit KWR en van internationale partners.

Focus

De samenwerking richt zich op de onderstaande drie belangrijke resultaten.

1. Jongeren zijn beter toegerust om watergerelateerde risico’s in een veranderend klimaat te begrijpen en passende maatregelen te nemen, waarbij een breder scala aan kansen wordt gecreëerd passend bij hun vaardigheden.

Tot de activiteiten behoort de implementatie van programma’s om jonge mensen toe te rusten met praktische en technische kennis en vaardigheden om hun participatie in en samenwerking met instituten te versterken die verantwoordelijk zijn voor watergovernance en ‑beheer.

“Inclusieve planning van loopbaantrajecten voor jonge mensen in de watersector zorgt voor een divers en breed toekomstig personeelsbestand in de sector. In het kader van de Youth Journey schakelen we jonge mensen en waterinstituten in om een en ander vorm te geven.” Neil Dhot, Executive Director van AquaFed.

2. Lokale acties van jongeren om watergerelateerde problemen in een veranderend klimaat aan te pakken, worden officieel erkend en uitgevoerd in het kader van officiële planning en programmauitvoering.

Tot de activiteiten behoort het ondersteunen van jonge mensen bij het uitvoeren van lokale initiatieven, het bijeenbrengen van belangengroepen van jongeren, en jonge mensen betrekken bij de uitrol van waterprojecten.

“Jonge mensen bezitten het potentieel om in hun gemeenschap ambassadeur van verandering te worden door maatregelen te nemen voor aanpassing aan klimaatverandering en beperking van de gevolgen daarvan. Via ons werk in het kader van de Youth Journey willen we jonge mensen ondersteunen bij het uitvoeren van lokale water- en klimaatinitiatieven en het bepleiten van verandering.” Sanne Hogesteeger, Programmacoördinator, Klimaatcentrum van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan.

“Jonge mensen bezitten het potentieel om in hun gemeenschap ambassadeur van verandering te worden door maatregelen te nemen voor aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering. Via ons werk in het kader van de Youth Journey willen we duurzame benaderingen toepassen die jonge mensen in staat stellen lokale water- en klimaatinitiatieven uit te voeren en verandering te bepleiten.” Sanne Hogesteeger, Programmacoördinator, Klimaatcentrum van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan.

3. Jongerenparticipatie in lokale, regionale en mondiale dialogen over watergovernance en waterbeheer is de norm, niet de uitzondering.

De activiteiten zullen het opzetten van intergenerationele dialogen omvatten ten behoeve van kennisuitwisseling en het bijeenbrengen en ondersteunen van jongerengroepen, om een roadmap op te stellen voor belangenbehartiging.

“Door bruggen te slaan tussen jongereninitiatieven en bij te dragen aan een mindsetverandering bij waterinstituten willen we zorgen voor erkenning van de belangrijke rol die jonge mensen moeten spelen als gelijkwaardige partners die streven naar klimaat- en waterzekerheid”, Raül Glotzbach, wetenschappelijk onderzoeker – Innovatie & Valorisatie, KWR.

Wereldwijd bereik

De Youth Journey heeft een wereldwijd bereik en legt de nadruk op het inschakelen van jonge mensen in het Mondiale Zuiden door het creëren van regionale hubs. Over de exacte locatie van deze hubs wordt nog gepraat. De belangrijkste voorwaarde waaraan ze moeten voldoen, is dat ze representatief zijn voor de diversiteit aan contexten waarin de behartiging van jongerenbelangen plaatsvindt.

“Het door IUCN geleide consortium van partners dat opgericht is in het kader van de Valuing Water Youth Journey, maakt gebruik van de expertise en complementariteit die nodig is om systeemverandering in de wijze waarop jonge mensen participeren in besluitvorming en acties met betrekking tot water en het klimaat te katalyseren. Samen zullen we ons op elk niveau inzetten, van lokaal tot mondiaal, en daarbij gebruikmaken van onze netwerken om de visie van de Youth Journey te verwezenlijken.” Maria Carreño Lindelien, Projectfunctionaris bij IUCN.

Deze samenwerking is erop gericht de obstakels voor betekenisvolle jongerenbetrokkenheid in de watersector weg te nemen, die in 2021 vastgesteld zijn door onderzoek van het Water Youth Network. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat, hoewel er recentelijk wel verbetering merkbaar is, jonge mensen vaak ondervertegenwoordigd en disempowered zijn in processen op het gebied van watergovernance en waterbeheer. Vastgestelde specifieke uitdagingen zijn onder meer:

  • Hiërarchische besluitvormingsprocessen waarvan jongeren standaard uitgesloten worden;
  • Jongerenparticipatie wordt oppervlakkig behandeld of gezien als een doel op zich (symboliek);
  • De uitsluiting van personen zonder specifieke technische training of scholing, ondanks dat water de status van openbaar goed heeft;
  • Taalbarrières die een betekenisvolle inclusie van niet‑Engelssprekenden verhinderen;
  • Beperkte mogelijkheden voor capaciteitsontwikkeling, met name in het Mondiale Zuiden;
  • Fragmentatie tussen op jongeren gerichte initiatieven, die hun gezamenlijke impact beperkt.

De uitrol van deze Journey, met inbegrip van de resultaten en de bijbehorende activiteiten, wordt ondersteund door een Valuing Water Youth Taskforce. Deze mondiale multistakeholdercoalitie zal bestaan uit jongeren- en andere organisaties die zich inzetten voor een betere vertegenwoordiging en meer empowerment van jonge mensen over de hele wereld op het gebied van watergovernance en waterbeheer.

delen