Nieuws

Onderzoek naar gevolgen mestgebruik voor drinkwaterwinning

De mestproblematiek is voor de drinkwaterbedrijven in het zuiden en oosten van Nederland nog altijd actueel, ondanks een sterke daling van het stikstofgebruik in de agrarische sector sinds de jaren 1990. Dit blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van Vewin is gedaan door KWR en het RIVM. Het onderzoek gaat over de effecten van mestgebruik op de kwaliteit van het grondwater dat door drinkwaterbedrijven gewonnen wordt. Het onderzoek geeft een actueel overzicht van de aard en omvang van de problematiek die drinkwaterbedrijven ondervinden als gevolg van bemesting. De drinkwaterbedrijven in Oost- en Zuid Nederland worden bijvoorbeeld nog altijd geconfronteerd met normoverschrijdingen voor nitraat, hardheid, sulfaat en nikkel. De mestproblematiek vraagt dan ook om een continue inspanning en inzet van middelen om de problemen beheersbaar te houden.

Evaluatie Meststoffenwet

Momenteel voert het ministerie van Economische Zaken de Evaluatie van de Meststoffenwet uit. Op basis van deze evaluatie worden de onderhandelingen over het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn gevoerd tussen het kabinet en de Europese Commissie. Drinkwaterbedrijven ondervinden de gevolgen van bemesting, Voor het Zesde Actieprogramma is het volgens Vewin dan van belang dat er bij de maatregelen rekening gehouden wordt met het halen van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water en specifiek die voor drinkwaterbronnen. Mogelijke maatregelen zijn aanscherpen van stikstofgebruiksnormen in intrekgebieden en een gerichte handhaving. Voortzetting of uitbreiding van de al gerealiseerde nitraat-reducerende maatregelen in de intrekgebieden van kwetsbare winningen is noodzakelijk. Dit kan bijvoorbeeld door via nationaal beleid al eerder succesvol gebleken samenwerkingsprojecten tussen drinkwaterbedrijven en agrariërs op te schalen. Het gaat hierbij ook om maatregelen voor een gezonde bodem.

Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater

Schone bronnen, zowel grondwater als oppervlaktewater, zijn voor drinkwaterbedrijven cruciaal. De invloed van bemesting op de grondwaterkwaliteit is groot. Een goede grondwaterkwaliteit is belangrijk voor een betrouwbare drinkwatervoorziening. Bij tientallen grondwaterwinningen komen normoverschrijdingen voor van nitraat, maar ook van andere gerelateerde waarden zoals die van hardheid, sulfaat en nikkel. Dit leidt tot onwenselijke situaties waarbij drinkwaterbedrijven extra moeten zuiveren of zelfs winningen moeten sluiten of verplaatsen. Overbemesting is nog altijd een actueel en omvangrijk probleem voor de drinkwaterbedrijven. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (IenM) is op basis van een motie van de Tweede Kamer gestart met de Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater om aanvullende maatregelen te inventariseren om de waterkwaliteit te verbeteren en de doelen van de KRW wel te halen. Hier zijn alle publieke en private stakeholders bij betrokken, inclusief het Ministerie van Economische Zaken. Mest is hierbij benoemd als een van de prioriteiten. Het mestbeleid voor de periode 2018-2021, de periode van het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn, moet een koppeling leggen met de opgaven die de Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater benoemd.

delen