onderwerp

Microbiële veiligheid

Verspreiding van infectieziekten en antibioticaresistentie tegengaan

Veilig water is essentieel. Burgers moeten veilig water kunnen drinken en in veilig water kunnen zwemmen, en landbouwers moeten met veilig water plantaardige en dierlijke producten kunnen produceren die aan alle internationale normen voldoen. Al deze waterbronnen, inclusief hergebruikt water, moeten veilig worden beheerd. Microbiële veiligheid betekent  dat de gezondheidsrisico’s voor mensen (en dieren) door ziekteverwekkers en antibioticaresistentie in water afdoende worden beheerst. Met andere woorden, dat het water safe for purpose is, veilig voor gebruik.

Toereikend en veilig beheer is gebaseerd op kennis van de bronnen, het transport en het lot van ziekteverwekkers en antibioticaresistentie in water. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om hun reactie op (desinfectie)middelen en andere micro-organismen, de doeltreffendheid van beheersmaatregelen zoals waterbehandeling, en de gezondheidsrisico’s van deze verontreinigende stoffen. Het doel is ziekteverspreiding te voorkomen en veilig drinkwater voor consumenten te borgen. Met de ontwikkeling van kennis en tools voorziet KWR de watersector van de middelen om te voldoen aan de steeds stringentere richtlijnen voor diverse watersystemen en divers watergebruik.

Genomica toepassen en kennis in modellen integreren

Hydrodynamische, zuiverings- en risicomodellen zorgen voor een geïntegreerde beoordeling van de veiligheid van watersystemen. Deze tools kunnen ook worden gebruikt voor het opstellen van voorspellingen en scenarioanalyses voor nieuwe toepassingen, bijvoorbeeld hergebruik van afvalwater of grijs water, en voor het ontwikkelen van scenario’s wat betreft klimaatverandering of verbeteringen in de zuivering van rioolwater. Nieuwe genomicatechnieken (zie ook Hydrogenomica) maken een beter begrip mogelijk van de bronnen en de verspreiding van ziekteverwekkers in water. Deze technieken kunnen ook worden toegepast voor het monitoren van de bronnen en het lot van antibioticaresistentie, de doeltreffendheid van waterbehandeling en de veiligheid van water. Een voorbeeld van toepassing is het gebruik van RT-PCR voor de opsporing van E. coli in drinkwater en zwemwater.

Uitdagingen in het onderzoek naar microbiële veiligheid en antibioticaresistentie.

Kennis en praktische tools

Onderzoek van KWR voorziet de watersector van kennis en praktische tools om de microbiële veiligheid van alle soorten watersystemen te beoordelen. KWR reageert daarbij op kwesties en vragen die de sector zelf aan de orde stelt. Een paar voorbeelden van deze kennis en tools zijn:

  • Kennis over de aanwezigheid van ziekteverwekkers en antibioticaresistentie in verontreinigingsbronnen en verspreiding hiervan via water.
  • Laboratoriumfaciliteiten en -protocollen voor het testen van de doeltreffendheid van processen voor de verwijdering, desinfectie of inactivatie van micro-organismen (bv. virussen), (antibioticaresistente) bacteriën en protozoën in de watercyclus. Daarvoor is niet alleen veldwerk, maar ook labwerk nodig – bijvoorbeeld als onderdeel van het WHO-laboratoriumverificatieprogramma van waterzuivering voor huishoudens.
  • Ontwikkeling van een kennisbank en -model voor het effect van waterbehandelingsprocessen op ziekteverwekkers en antibioticaresistentie.
  • Ontwikkeling van hydrodynamische tools om meer inzicht te krijgen in de verontreinigingsbronnen en de aanwezigheid en betekenis van ziekteverwekkers in water, inclusief een evaluatie van de doeltreffendheid van beheersmaatregelen.
  • Ontwikkeling van Microbial Source Tracking-methoden voor opsporing van besmettingsbronnen.
  • Ontwikkeling van genomica-tools om de aanwezigheid en het lot van nieuwe ziekteverwekkers en antibioticaresistentie in water vast te stellen en de waterkwaliteit te bewaken.
  • Gebruik van het Quantitative Microbial Risk Assessment (QMRA)-systeem voor snelle en effectieve risicoanalyse.
  • Ontwikkeling en gebruik van Water (Cycle) Safety Plans (WSP) om water veilig te maken. De WSP’s beslaan de gehele reeks van vraagstukken van risico-identificatie, prioritering en management van risico’s tot communicatie.

Microbiële veiligheid beheersbaar maken

De kennis en tools van KWR voorzien de watersector van middelen om microbiële veiligheid van zijn watersystemen te beoordelen en te beheren. Binnen en buiten Nederland heeft KWR al vaak bewezen een betrouwbare partner te zijn voor beoordeling en verbetering van de veiligheid van watersystemen. De toepassingen lopen uiteen van drinkwatervoorziening (centraal, decentraal) en hergebruik van afvalwater (drinkwater, landbouw, voedingsmiddelenindustrie) tot zwemwater en industriewater. KWR is een WHO Collaborating Centre for Water Quality & Health en daarom mogen ook ontwikkelingslanden op onze expertise rekenen. Bijvoorbeeld bij het terugdringen van kindersterfte als gevolg van infectieziekten door onveilig drinkwater en onhygiënische sanitatie.