project

Overleving en groei van waterpissebedden op organische stof drinkwaterleidingnetten

Eerder onderzoek wees uit dat een correlatie bestaat tussen de aanwezigheid van waterpissebedden en de Aeromonas-aantallen in drinkwater en dat deze bacterie  waarschijnlijk gedeeltelijk in of op waterpissebedden leeft. Niet in alle distributienetten komen waterpissebedden in dezelfde mate voor. Vermoedelijk hangt hun voorkomen samen met de kwaliteit en samenstelling van het voedsel, maar hoe dit precies werkt is niet duidelijk.

Doel van dit onderzoek is het mogelijke verband tussen overleving en groei van waterpissebedden en de samenstelling van sediment uit verschillende distributienetten vast te stellen. Met het verklaren van de heterogeniteit waarmee waterpissebedden in distributienetten worden aangetroffen, komen beheersmaatregelen binnen handbereik.

Waterpissebed op esdoornblad

Opheldering invloed sedimentsamenstelling op voorkomen waterpissebedden

Watertemperatuur en organische stoffen spelen een belangrijk rol bij de groei in drinkwater van protozoa, invertebraten en bacteriën zoals Aeromonas. Dit blijkt uit onderzoek van de afgelopen decennia. Aeromonas is een onschadelijke bacterie die wordt gebruikt als indicator voor de biologische stabiliteit van het drinkwater, en waarvan de aantallen onder de wettelijke norm van 1000 kve/100 ml moeten blijven. Aanwezigheid van waterpissebedden is een van de factoren waarmee de groei van Aeromonas in drinkwater is gecorreleerd, en de bacterie blijkt in of op deze ongewervelde dieren te leven.

Door onduidelijke oorzaken komen waterpissebedden niet in alle distributienetten evenveel voor. Vermoedelijk zijn de kwaliteit en samenstelling van het aanwezige voedsel (sediment en biofilm) – die afhankelijk zijn van de waterkwaliteit in het betreffende gebied – bepalend voor de overleving en groei van waterpissebedden. Daarmee beïnvloeden deze factoren ook direct of indirect de groei van Aeromonas. Doel van dit onderzoek is het mogelijke verband tussen overleving en groei van waterpissebedden en de chemische en microbiologische samenstelling van sediment uit verschillende distributienetten vast te stellen.

Groei en overleving van waterpissebedden op sediment

In groei- en overlevingsexperimenten worden waterpissebedden gekweekt in aanwezigheid van sediment, afkomstig uit verschillende distributienetten. Daarnaast worden de chemische en biologische samenstelling van de verschillende sedimenten in kaart gebracht. Daarmee kan worden achterhaald welke componenten positief of negatief zijn voor lengtegroei en overleving van waterpissebedden.

Waterpissebed in kweekbakje met sediment en fecale pellets

Beheersmaatregelen mogelijk maken

Door dit onderzoek ontstaat beter zicht op een mogelijk verband tussen de biologische stabiliteit van het drinkwater, sediment en het vóórkomen van waterpissebedden en Aeromonas. Ook valt zo mogelijk de heterogeniteit waarmee waterpissebedden in distributienetten worden aangetroffen te verklaren en komen hiermee beheersmaatregelen binnen handbereik.