project

Microbiologische waterkwaliteit snel in beeld

De microbiologische waterkwaliteit is een belangrijk aspect om de gezondheid van water voor mens, dier, plant en milieu te bepalen. Huidige methodieken hiervoor concluderen pas achteraf of de waterkwaliteit slecht was. Daarom willen bedrijven die afhankelijk zijn van een goede waterkwaliteit kunnen beschikken over een early warning systeem. Op die manier kunnen zij tijdig actie ondernemen tegen een verslechterende microbiologische waterkwaliteit die mogelijk gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld de volksgezondheid of bedrijfsvoering.

Technologie

In de afgelopen jaren zijn diverse in-line sensoren ontwikkeld voor het periodiek bepalen van de microbiële biomassa of groeipotentie in een watersysteem. Deze sensoren analyseren het aantal bacteriecellen, adenosinetrifosfaat (maat voor actieve biomassa), enzymactiviteit van bacteriën of de snelheid van biofilmvorming. Aangezien de sensoren in-line zijn opgesteld en periodiek een uitslag geven, kunnen ze in potentie als early warning systeem worden gebruikt.

Uitdaging

Doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een nieuwe service voor de kwaliteitsbewaking van drinkwater, proceswater en koelwater. Hierin onderscheiden we de volgende uitdagingen:

  • onderzoeken welke meetmethode (sensor) in welke situatie het meest geschikt is;
  • vertalen van de meetresultaten naar specifieke waterkwaliteitsproblemen;
  • vaststellen welke alarm- of actiewaarden daarbij horen;
  • bepalen of het toepassen van een combinatie van verschillende sensoren een meerwaarde heeft;
  • onderzoeken of de sensoren een achteruitgang in de microbiologische waterkwaliteit kunnen voorspellen of dat ze kunnen duiden wanneer dit problemen gaat veroorzaken.

Daarnaast willen we in het project onderzoeken in hoeverre de sensoren bruikbaar zijn voor het opsporen van het meest kritische proces in de oorzaak van waterkwaliteitsproblemen, zodat gerichtere beheersmaatregelen kunnen worden gedefinieerd.

Beoogde oplossingen

We beginnen het project met een validatie van verschillende sensoren tegen bestaande microbiologische parameters in het laboratorium. Tegelijkertijd wordt onderzocht of verbetering van de sensoren mogelijk is en moeten testen uitwijzen of en hoe ze bruikbaar zijn bij meerdere watertypen. Daarna vinden testen plaats op verschillende locaties bij drinkwaterbedrijven en de industrie, waarbij wordt onderzocht in hoeverre de sensoren waterkwaliteitsproblemen kunnen voorspellen en welke alarm- of actiewaarden daarbij horen. Ook onderzoeken we of de sensoren het meest kritische proces kunnen identificeren. Daar waar de sensoren goede early warning systemen blijken te zijn, wordt een protocol ontwikkeld om met deze aanpak de microbiologische waterkwaliteit op meerdere locaties te bewaken.