Nieuws

COASTAR: zout op afstand, zoet op voorraad

Onderzoek naar grootschalige, ondergrondse opslag van zoetwater regio Den Haag, Westland en Rotterdam van start

In het project COASTAR (COastal Aquifer STorage and Recovery) dat recentelijk is gestart, onderzoekt KWR samen met Deltares en Arcadis de haalbaarheid van grootschalige ondergrondse opslag van zoet water in de regio Den Haag-Westland-Rotterdam. In een delta met veel zout water is zoet water schaars. De groeiende behoefte aan zoetwater in combinatie met de afname van de beschikbaarheid van zoet water  als gevolg van klimaatverandering, vraagt om maatregelen. Dit onderzoek, in opdracht van onder meer de provincie Zuid-Holland en Dunea, biedt inzicht in een aanvullende of alternatieve manier van waterbeheer op grote schaal.

Grootschalige inzet van de ondergrond voor opslag en levering van zoet water

De toenemende watervraag, klimaatverandering en relatieve zeespiegelstijging werken verzilting van kustgebieden in de hand met als gevolg tekorten aan zoetwater voor drinkwater, landbouw, industrie, natuur en (stedelijk) waterbeheer. Steeds vaker moeten we daardoor een beroep doen op dure alternatieve zoetwatervoorziening, zoals (zeewater) ontzilting en aanvoer van schaars zoetwater over grote afstanden. Ook wateroverlast vormt een steeds groter probleem. Vanwege deze optelsom aan problemen hebben kustgebieden een steeds minder aantrekkelijk vestigingsklimaat. Gebruikmaken van tijdelijke zoetwateroverschotten na opslag in de ondergrond en benutting van opkwellend brakwater worden nu nog gezien als kleinschalige maatregelen die slechts lokaal kunnen worden ingezet door eindgebruikers. Ook worden meekoppelkansen voor het verdere waterbeheer nog nauwelijks benut.

J_ARfICHX1U

Verkenning COASTAR in het economische hart van Zuid-Holland

Binnen het TKI-project zullen we COASTAR allereerst planmatig en kritisch onderzoeken en ontwikkelen, waarbij er, naast aandacht voor ondergrond en techniek, een sterke focus is op kosten-baten, financiering en organisatie. Het beoogde resultaat is een Masterplan voor een uitvoeringsprogramma COASTAR in de regio Den Haag-Westland-Rotterdam. Dit Masterplan dient als voorbeeld voor andere regio’s in Nederland en kustgebieden wereldwijd.

Einddoel van dit TKI project is erkenning van COASTAR als adaptatiestrategie door regionale en nationale overheden. Om een juiste afweging te kunnen maken tussen COASTAR en andere opties voor de zoetwatervoorziening van laag-Nederland wordt actief de verbinding gelegd tussen COASTAR en lopende trajecten van overheden, zoals het Deltaprogramma.

ASR Prominent: ‘Zoetwatervoorziening glastuinbouw Westland: één van de onderdelen binnen COASTAR’.

 

 

delen