Nieuws

SALutions en COASTAR gepresenteerd op internationaal symposium Managed Aquifer Recharge

Ondergrond inzetten voor robuuste en duurzame zoetwatervoorziening

Tijdens het driejaarlijkse internationale symposium rond managed aquifer recharge (ISMAR) in Madrid tonen KWR en Arcadis resultaten van twee jaar samenwerking binnen de Allied Waters-Collab SALutions en van de strategische samenwerking COASTAR. SALutions richt zich op ontwikkeling en toepassingen van innovatieve oplossingen voor de zoetwatervoorziening, met name in kustgebieden, met de focus op inzet van de ondergrond voor een robuuste en duurzame zoetwatervoorziening. COASTAR heeft als doel met grootschalige ingrepen in de ondergrond van zoet (grond)water op voorraad te houden, en verzilting juist tegen te gaan.

Deze week vindt in Madrid de tiende ISMAR plaats: een internationaal symposium rond Managed Aquifer Recharge. Een zeer actueel en steeds belangrijker thema in tijden van wereldwijd toenemende waterschaarste. Deskundigen van over de hele wereld delen hun kennis en ervaring. Net als drie jaar geleden in Mexico-City gaf Pieter Stuyfzand een cursus over de waterkwaliteitsaspecten van ondergrondse wateropslag, die van belang zijn voor alle aspecten van MAR: van locatiekeuze tot monitoring, putverstopping en het voorspellen van het gedrag van vervuilingen.

Pieter Stuyfzand (midden) en David Pyne (rechts) worden geëerd voor hun jarenlange bijdrage aan ontwikkeling van Managed Aquifer Recharge (MAR, kunstmatige infiltratie). Deze week wordt het ISMAR symposium voor de tiende keer georganiseerd. Pieter en David hebben bijgedragen aan alle tien edities, vanaf de eerste editie in 1988 in Anaheim, Californië, tot de tiende deze week in Madrid. Links op de foto ISMAR10 organisator Enrique Escalante.

Pieter Stuyfzand (midden) en David Pyne (rechts) worden geëerd voor hun jarenlange bijdrage aan ontwikkeling van Managed Aquifer Recharge (MAR, kunstmatige infiltratie). Deze week wordt het ISMAR symposium voor de tiende keer georganiseerd. Pieter en David hebben bijgedragen aan alle tien edities, vanaf de eerste editie in 1988 in Anaheim, Californië, tot de tiende deze week in Madrid. Links op de foto ISMAR10 organisator Enrique Escalante.

SALutions

Onder de vlag van Allied Waters profileren Arcadis en KWR zich tijdens de ISMAR met het project SALutions. Door lokale zoetwateroverschotten vast te houden in de ondergrond, zorgt SALutions voor het op peil houden van de watervoorraad. Zo kan bij droogte extra water beschikbaar worden gemaakt. Dankzij recente ontwikkelingen in bijvoorbeeld grondwatermodellering, putontwerp en –beheer is het mogelijk ondergrondse wateropslag goed te beheren, wat vooral in kustgebieden met brak of zout grondwater van groot belang is. In de afgelopen jaren zijn binnen SALutions verschillende praktijktoepassingen gerealiseerd, waarbij regenwater en industrieel restwater worden opgeslagen in de ondergrond. Met name de glastuinbouw heeft deze nieuwe techniek stevig omarmd, zoals blijkt uit succesvolle projecten in Dinteloord en Waddinxveen, waar ondergrondse opslag van gezuiverd restwater en hemelwater watertekorten weet te voorkomen.

Onder de vlag van Allied Waters profileren Arcadis en KWR zich tijdens de ISMAR met het project SALutions.

Onder de vlag van Allied Waters profileren Arcadis en KWR zich tijdens de ISMAR met het project SALutions. Door lokale zoetwateroverschotten vast te houden in de ondergrond, zorgt SALutions voor het op peil houden van de watervoorraad.

Binnen de Urban Waterbuffer helpt ondergrondse opslag in stedelijk gebied om droge voeten te houden en water voor later gebruik op te slaan. Ook vanuit drinkwatervoorziening en industrie is er belangstelling voor de inzet van SALutions. Allied Waters, sponsor van de ISMAR, levert de daarvoor noodzakelijke kennis en praktische knowhow.

Regionale samenwerking COASTAR

KWR en Arcadis werken vanuit SALutions samen met onder andere Deltares en verschillende overheidspartijen en (water)bedrijven aan COASTAR. Deze strategische samenwerking in de kustgebieden heeft als doel met grootschalige ingrepen in de ondergrond zoet (grond)water op voorraad te houden, en verzilting juist tegen te gaan. COASTAR ontwikkelt ook toepassingen het afvangen en ontzilten van brakwater voor zoetwatergebruik langs de kustlijn en in diepe polders met brakke kwel.

Zowel de lokale toepassing van ondergrondse wateropslag in glastuinbouw en stedelijk gebied, als de aanpak binnen COASTAR worden tijdens ISMAR aan de wetenschappelijke gemeenschap en de watersector gepresenteerd.

 

256952109

Video – 01:51
Water reuse and aquifer storage and recovery Dinteloord

 

delen