Nieuws

EU Drinkwaterrichtlijn gebaseerd op advies van KWR

KWR heeft een uitgebreid advies uitgebracht over de herziening van de EU Drinkwaterrichtlijn. KWR deed dit onder de vlag van WHO Europe, op uitnodiging van de Europese Commissie. Op 31 januari heeft de Europese Commissie het ontwerp voor de nieuwe richtlijn gepubliceerd.

Onder de vlag van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft KWR een advies uitgebracht aan de Europese Commissie, over de herziening van de EU Drinkwaterrichtlijn. Het WHO-advies legt de nadruk op de risicobenadering van bron tot kraan. Dat is uitgewerkt in aanbevelingen voor een risicoanalyse van wingebied, zuivering, distributie en binnen-installaties. Ook doet het rapport aanbevelingen voor operationele monitoring om de werking van beheersmaatregelen te bewaken, evenals aanbevelingen voor waterkwaliteitsbewaking.

Maatregelen tegen ziekteverwekkers

Het WHO-rapport constateert dat de microbiologische veiligheid van drinkwater beter moet. Hierbij gaat het om de bescherming van de Europese burger tegen Legionella, virussen en protozoa. Deze ziekteverwekkers leveren een meetbare ziektelast via drinkwater(installaties) in de EU. Voor de beheersing van de groei van Legionella in warmwaterinstallaties in (risico)gebouwen, beveelt het rapport specifieke eisen en beheersmaatregelen aan. De beheersing van virussen en protozoa speelt vooral bij drinkwater uit oppervlaktewater of kwetsbare grondwaterwinningen. Voor die systemen adviseert het WHO-rapport het uitvoeren van een eenvoudige risicoanalyse. Op die manier is vast te stellen of de zuivering veilig drinkwater maakt uit de bron. Operationele monitoring kan de werking van de zuivering bewaken. Beide aanbevelingen zijn al vastgelegd in het Nederlandse Drinkwaterbesluit.

Chemische parameters

Ook de chemische waterkwaliteit moet in orde zijn. Het WHO-rapport adviseert:

  • Zes parameters aan de lijst met chemische waterkwaliteitsparameters toe te voegen. Daarbij heeft KWR gekeken naar de gezondheidsrelevantie van de parameters, en het algemeen voorkomen van de chemische stoffen in de EU. Het gaat om: de desinfectiebijproducten chloriet, chloraat en halo-azijnzuren, de door natuurlijke processen mogelijk aanwezige stoffen microcystine en uranium en tenslotte om de stoffen PFOS en PFOA. Deze laatste stoffen zijn door de mens gemaakt en gebruikt.
  • Vijf parameters van de lijst af te voeren, op basis van hun eigenschappen en beperkte of sterk gereduceerde voorkomen in (drink)water in de EU. Het gaat om: benzeen, kwik, polycyclische aromaten, 1,2 dichloorethaan en cyanide.
  • De parameterwaarden voor de parameters antimoon, boor en seleen te versoepelen, op basis van recente inzichten in de gezondheidskundige relevantie.

Risicoanalyse

Afhankelijk van lokale omstandigheden, verschilt het vóórkomen van deze chemische stoffen in de bron. Daarom is de risicoanalyse van het waterwingebied ook van groot belang; de uitkomsten daarvan geven aan of lokaal bepaalde stoffen relevant en in het meetprogramma terug te vinden zouden moeten zijn.

Extra parameters uit voorzorg

De Europese Commissie heeft niet alle aanbevelingen één-op-één overgenomen in het ontwerp van de nieuwe richtlijn. Uit voorzorg heeft zij bijvoorbeeld extra parameters aan de lijst toegevoegd, zoals bisfenolA en nonylfenol.

Meepraten tot 29 maart

De Drinkwaterrichtlijn is op 31 januari gepubliceerd voor commentaar. Hier is de richtlijn te vinden. Burgers en belanghebbenden zijn tot 29 maart in de gelegenheid hun mening erover te geven.

delen