project

KWR adviseert de staat Michigan in een onderzoeksconflict in Flint

In oktober 2017 heeft KWR een verkennend onderzoek uitgevoerd voor de staat Michigan in de VS om een duidelijk beeld te krijgen van de status van het multidisciplinaire project ‘Enhanced Disease Surveillance and Environmental Monitoring in Flint, Michigan’, dat werd uitgevoerd door de Flint Area Community Health and Environment Partnership (FACHEP). KWR was ook gevraagd te overwegen om een onafhankelijke toezichthouder voor het onderzoeksproject te worden.

Zowel in 2014 als 2015 was er sprake van een uitbraak van Legionellose in Genesee County (de stad Flint en omgeving) in Michigan. In die tijd speelde ook een verandering in de bron van de drinkwaterproductie en –behandeling. Het FACHEP-onderzoeksteam, dat voor het merendeel bestond uit onderzoekers van diverse universiteiten in Michigan, kreeg de opdracht om het mogelijke verband te onderzoeken tussen de uitbraken van de ziekte en het veranderen van de waterbron.

KWR als externe toezichthouder

De staat Michigan heeft via het departement van Volksgezondheid en Welzijn (Michigan Department of Health and Human Services – MDHHS) een beroep gedaan op KWR omdat er sprake was van een groeiend conflict tussen hen en het FACHEP-team. KWR werd specifiek gevraagd om de aansturing van het project te onderzoeken, maar ook om onderzoeksstrategieën en -methoden te bestuderen, voorlopige resultaten en geschillen tussen MDHHS en FACHEP in kaart te brengen en om voorstellen te doen over een mogelijke rol voor KWR als externe toezichthouder namens MDHHS.

Legionellose gerelateerd aan andere waterbron?

De resultaten van een verkennend onderzoek van KWR zijn beschreven in het rapport ‘Assessment of the study on Enhanced Disease Surveillance and Environmental Monitoring in Flint, Michigan’. De belangrijkste conclusie is dat, ondanks alle goede bedoelingen die aan de oprichting van FACHEP ten grondslag liggen, het grootste probleem is dat er geen vertrouwen bestaat tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer en dat de omstandigheden rondom het project (juridische kwesties, continue aandacht vanuit het publiek en de media) de ontwikkeling van een klimaat, waarin gedegen, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd, in de weg staan. Het resultaat is een project waarin de rolverdeling rond onderzoek, communicatie, projectmanagement en toezicht op het project volstrekt onduidelijk is en waarbij er verschillende visies bestaan, beide gebaseerd op de wetenschappelijke gegevens, omtrent de relatie tussen de uitbraken van Legionellose en de verandering van de waterbron in Flint.

In het rapport wordt ook aanbevolen dat de mogelijkheden om het vertrouwensprobleem op te lossen verder moeten worden onderzocht en dat er gestreefd moet worden naar een onafhankelijke beoordeling van de resultaten van het wetenschappelijke onderzoek. Ten slotte gaf KWR aan dat het, bereid was om namens MDHHS als toezichthouder op te treden, op voorwaarde dat bovenstaande problemen zouden worden geadresseerd in een verlenging van het contract van de staat met FACHEP.

Vervolg: tweede missie van KWR naar Flint

Op basis van de analyse van KWR heeft de staat Michigan aangeboden om het contract met FACHEP te verlengen en hiervoor extra budget toe te kennen, op voorwaarde dat KWR toezicht houdt. FACHEP wees het aanbod van de staat echter af en publiceerde kort daarna twee artikelen en een persbericht. Als reactie kwam MDHHS met een eigen persbericht , waarin het beide artikelen bekritiseerde. MDHHS refereert in haar reactie ook aan het onderzoeksrapport van KWR dat voor het algemene publiek ter beschikking is gesteld.

KWR werkt momenteel aan de eerste fase van een vervolgopdracht van de staat Michigan, waarin onder andere hernieuwd onderzoek wordt gedaan naar de oorzaken van de uitbraak van Legionellose in Genesee County. Daarnaast begeleidt KWR de ontwikkeling van een strategie om Legionellabeheersing te verbeteren, in co-creatie met de staat Michigan en lokale gezondheidsorganisaties.