Nieuws

Waterhergebruik biedt kansen

KWR brengt partijen en kennis bij elkaar

Hergebruik van water wordt een steeds belangrijker aandachtspunt. Dit hergebruik biedt bedrijven belangrijke kansen om hun afhankelijkheid van de beschikbare waterbronnen te verminderen. Door minder water te vragen uit bronnen als regenwater, drinkwater of oppervlaktewater kunnen partijen als de (proces)industrie bovendien hun maatschappelijk draagvlak vergroten. Kostenbesparing, zowel water als energie gerelateerd, is ook een belangrijke drijfveer voor hergebruik. KWR zet een uitgebreid netwerk en brede ervaring in om alle noodzakelijke kennis en partijen rond verantwoord waterhergebruik bij elkaar te brengen en de brug te slaan tussen kennis en praktijk. Een overzicht van een aantal actuele activiteiten, van in praktijk gebrachte technieken tot kennisnetwerken en toekomstverkenningen.

Water vervult talloze functies voor een scala aan gebruikers: van drinkwater tot bron van recreatie, van ingrediënt tot koeling of transportmiddel. De toenemende watervraag en het afnemende wateraanbod zetten veel druk op de zoetwatervoorziening. Voor veel industriële bedrijven is de beschikbaarheid van water in de toekomst een van de belangrijkste vraagstukken rond de toekomst van hun productie. Hergebruik van water wordt een steeds belangrijker aandachtspunt. Het biedt bedrijven belangrijke kansen om hun afhankelijkheid van de beschikbare waterbronnen te verminderen. Door minder water te vragen uit bronnen als regenwater, drinkwater of oppervlaktewater kunnen partijen als de (proces)industrie bovendien hun maatschappelijk draagvlak vergroten.

Hergebruik van water wordt een steeds belangrijker aandachtspunt. Het biedt bedrijven belangrijke kansen om hun afhankelijkheid van de beschikbare waterbronnen te verminderen.

Netwerk van kennis en partijen

Waterhergebruik heeft echter ook consequenties voor het watersysteem, de waterkwaliteit en de kwantiteit en vraagt daarom om wetenschappelijk onderbouwde beslissingen en beproefde technieken. Bovendien is het voor grootschalig en zinvol waterhergebruik noodzakelijk om de verschillende partijen bij elkaar te brengen die elkaars (afval)water kunnen benutten. KWR werkt met diverse partijen en kennisinstellingen samen en beschikt over een uitgebreid netwerk van partijen met kennis, ervaring en belangstelling op het gebied van waterhergebruik. Door samen te werken met KWR, kunnen bedrijven delen in de kennis en mogelijkheden die dit netwerk biedt. Een aantal actuele voorbeelden.

Toekomstscenario’s

Binnen het collectieve onderzoek voor de waterbedrijven verkent KWR momenteel de actuele ontwikkelingen en toekomstscenario’s voor verdere inzet van gezuiverd industrieel en huishoudelijk restwater als zoetwaterbron. Daarbij worden de effecten van waterhergebruik op het zoetwatersysteem via een integraal kader systematisch gekwantificeerd, in termen van kansen en risico’s, voor nu en voor de komende decennia. Het onderzoek focust op de ontwikkelingen rond hergebruik van effluent bij verschillende actoren en in verschillende sectoren, van industrie tot waterschap, agrariërs en drinkwaterbedrijven. Wat zijn de positieve en negatieve effecten van keuzes van de ene sector op de zoetwaterbeschikbaarheid in kwantiteit en kwaliteit voor de andere sector? Wat zijn de kansen en risico’s van toenemend waterhergebruik onder verschillende toekomstscenario’s?

De resultaten uit het collectieve onderzoeksprogramma voor de waterbedrijven worden na afloop ook breed beschikbaar gesteld; de resultaten van dit onderzoek, dat tot begin 2020 loopt, zullen zeker ook interessant zijn voor industriële partijen.

Opgebouwde ervaring

In de afgelopen tien jaar heeft KWR een ruime ervaring opgebouwd op het gebied van waterhergebruik, in diverse projecten rond restwaterhergebruik vanuit de voedingsmiddelenindustrie naar de landbouw, of rond intern waterhergebruik binnen industriële bedrijven. Ook onderzoekt KWR met diverse andere (kennis)partners binnen TKI Watertechnologie nieuwe concepten voor behandeling van huishoudelijk afvalwater zoals CoRe Water (Concentration, Recovery & Reuse), waarbij het behandelde water van zeer goede kwaliteit is en ingezet kan worden als proceswater, van RWZI naar duurzame waterfabriek.

Europees netwerk

Om zijn netwerk nog verder te versterken, is KWR recent lid geworden van Water Reuse Europe (WRE). Deze branchevereniging voor Europa’s snelgroeiende waterhergebruiksector is gelanceerd in 2016 en heeft inmiddels achttien leden verspreid over Europa. Via de kanalen en activiteiten van WRE kan het bestaande netwerk van KWR op het gebied van waterhergebruik nog verder worden uitgebreid. Tegelijkertijd kunnen WRE-leden gebruikmaken van de kennis en activiteiten van KWR op het gebied van watersystemen, watertechnologie, governance en het efficiënt omgaan met energie, grondstoffen en water zelf.

IWA Conference

In het kader van het wetenschappelijke netwerk bezoeken diverse KWR-onderzoekers deze maand de twaalfde internationale IWA Conference on Water Reclamation and Reuse in Berlijn, getiteld Overcoming Water Stress by Water Reclamation and Reuse. Zij delen hun inzichten daarna weer graag met u!

delen