project

HDDW Rodenhuis

In samenwerking met Oasen en Visser & Smit Hanab is onderzocht of met HDDW efficiënter water kan worden gewonnen op winveld Rodenhuis, een oeverfiltraatwinning in Zuid Holland. Omdat de ruimte rond de huidige puttenrij beperkt is, is tevens onderzocht hoe het winveld zo goed mogelijk kan worden vorm gegeven op recent door Oasen verworven grond. Een belangrijke randvoorwaarde hierbij was dat er geen significante stijghoogteverlagingen mochten optreden buiten de eigendomsgrenzen van Oasen.

Oplossing

Uit de analyse bleek dat vervanging van de huidige lijnvormige configuratie met verticale putten het meest voordelig is qua kosten. Een meer verspreide configuratie met verticale putten op de recent verworven percelen is duurder door de benodigde overbrugging van sloten en de aanleg van extra leidingwerk. Voor deze laatste configuratie bleek HDDW een qua kosten concurrerend alternatief. Uit hydrologische modelberekeningen bleek echter dat een kleine verschuiving van het zwaartepunt van de winning resulteert in stijghoogteveranderingen buiten de eigendomsgrenzen van Oasen. Hierdoor is weinig ruimte voor alternatieve winmiddelen en putconfiguraties. Daarnaast bleek dat de filters van de HDDW’s hierdoor erg dicht bij elkaar kwamen te liggen. Tijdens aanleg en onderhoud moeten naburige putten worden uitgezet om een goede waterkwaliteit te garanderen. Bij de configuratie met HDDW betekent dit dat bij onderhoud twee van de 5 putten uitvallen, waardoor de overgebleven putten op maximale capaciteit moeten draaien om leveringszekerheid te kunnen garanderen. Concluderend kan dan ook worden gesteld dat er op winveld Rodenhuis binnen de vergunningsruimte onvoldoende mogelijkheden zijn voor het toepassen van alternatieve winmiddelen en putconfiguraties.

technisch_financiele_haalbaarheid