Samenwerking

Kennisbasis voor hoogwaardige drinkwatervoorziening

Collectief onderzoek waterbedrijven

Met collectief onderzoek voor waterbedrijven wil KWR op een doelmatige manier een duurzame kennisbasis bieden. Dankzij deze kennisbasis kunnen kennis en technologie ook in de toekomst bijdragen aan een hoogwaardige drinkwatervoorziening. Als hoofduitvoerder en coördinator van collectief meerjarig onderzoek voor waterbedrijven – ook wel Bedrijfstakonderzoek genoemd – biedt KWR een platform voor gemeenschappelijk onderzoek en samenwerking. Vertaling van nieuwe inzichten naar de eigen (drink)waterpraktijk stelt waterbedrijven in staat om betere en scherpere keuzes maken voor hun bedrijfsvoering.

316506425

Video – 02:22
Collectief onderzoek waterbedrijven

Investeren in kennis en technologie

Het collectieve onderzoek voor waterbedrijven richt zich op een gezonde, duurzame, efficiënte en vooruitstrevende drinkwatervoorziening, met zorg voor natuur en milieu. Collectief gedragen onderzoeksprogramma’s van eindgebruikers zoals waterbedrijven vormen sterke en blijvende pijlers in de watersector. Zowel de Nederlandse overheid als de Europese Commissie delen de wens van de watersector om middelen voor onderzoek in de waterketen doelmatig te besteden.

Instandhouding van een duurzame kennisbasis is noodzakelijk om ook op lange termijn in de behoefte aan kennis en technologie te voorzien. Hierin wordt al ruim veertig jaar door Nederlandse waterbedrijven en KWR geïnvesteerd. En dat werpt zijn vruchten af. De Nederlandse drinkwatervoorziening behoort tot de wereldtop, KWR heeft zich ontwikkeld tot een kennisinstituut van (inter)nationaal hoog wetenschappelijk niveau en ons land beschikt over een uitgebreid internationaal kennisnetwerk.

Platform voor gemeenschappelijk onderzoek en samenwerking

Als hoofduitvoerder en coördinator van collectief meerjarig onderzoek (Bedrijfstakonderzoek) voor waterbedrijven en brancheorganisatie Vewin biedt KWR een platform voor gemeenschappelijk onderzoek en samenwerking. Nergens anders ter wereld werken waterbedrijven zo nauw samen met elkaar en hun kennisinstituut. Als gevolg genereren waterbedrijven, KWR en (internationale) partners uit wetenschap en praktijk waardevolle kennis die helpt bij (kosten)effectieve beantwoording van onderzoeksvragen en bij het omzetten van wetenschappelijke kennis in de praktijk. Samen vormen we het institutioneel geheugen voor de drinkwatersector. Ook in Europees verband wil ons instituut op beperkte schaal meer van dergelijke programma’s van de grond helpen tillen. We zien collectieve onderzoeksprogramma’s als een effectief voorbeeld hoe een versnipperde (publieke) watersector in Europa meer slagkracht kan ontwikkelen.

Collectief onderzoek voor waterbedrijven vormt als grootste gemeenschappelijke onderzoeksprogramma een belangrijke basis voor al onze projecten. Jaarlijks voeren we ruim zestig van deze projecten uit. De onderzoekscomponenten zijn als volgt:

  • Verkennend onderzoek voor oriëntatie op nieuwe ontwikkelingen en zienswijzen en om richting te geven aan innovatie.
  • Thematisch onderzoek voor ontwikkeling van kennis en technologie op gezamenlijke, voor drinkwater relevante thema’s zoals waterkwaliteit, duurzame waterwinning, klimaatverandering, assetmanagement, zuiveringstechnologie en meetmethoden.
  • Onderzoek voor één of enkele waterbedrijven voor versnelling van ontwikkeling en toepassing van specifieke onderzoeksonderwerpen of technologieën.
  • Organiseren en Verbinden omvat programmering, aansturing en coördinatie van onderzoek en verzorgt communicatie hierover tussen de deelnemers en met de watersector en de (internationale) kenniswereld.

In het collectieve onderzoek investeren we in samenwerking voor het aanpakken van wicked problems: onderling verweven, vaak maatschappelijke watervraagstukken die wereldwijd spelen en in gezamenlijk verband moeten worden opgelost. We zoeken hierbij samenwerking tussen verschillende vakgebieden, organisaties, sectoren en landen. En we benaderen vragen vanuit sociaalwetenschappelijk onderzoek, want samenwerken is een vak. Elkaar ontmoeten is een voorwaarde om samenwerking tot bloei te laten komen, dat is in het collectief onderzoek voor waterbedrijven ons uitgangspunt.

Proactief dankzij verkennend onderzoek

Het Verkennend onderzoek binnen het BTO screent opkomende wetenschappelijke, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en identificeert en evalueert nieuwe kansen en bedreigingen voor de watersector. Zo kunnen de drinkwaterbedrijven proactief anticiperen en plannen.

Verkennend onderzoek binnen Ogen en oren signaleert ontwikkelingen in de samenleving, wetenschap, technologie, beleid en regelgeving en beoordeelt ze op hun waarde voor de Nederlandse en Vlaamse watersector. In de Kraamkamer voeren we diepere analyses uit, gericht op innovatie. KWR en de waterbedrijven testen hier veelbelovende ontwikkelingen en maken deze toepasbaar voor waterbedrijven via tests in laboratoriumonderzoek of in demonstratieprojecten. Beide soorten verkennend onderzoek kunnen zich richten op onderwerpen die al binnen BTO-thema’s vallen, maar ze kunnen ook meer integraal van aard zijn en zich richten op gebieden buiten de huidige thema’s, of gebieden die meerdere thema’s integreren of de drinkwatersector overstijgen.

Verkennend onderzoek binnen Ogen en oren signaleert ontwikkelingen in de samenleving, wetenschap, technologie, beleid en regelgeving en beoordeelt ze op hun waarde voor de Nederlandse en Vlaamse watersector. In de Kraamkamer voeren we diepere analyses uit, gericht op innovatie.

Betere en scherpere keuzes maken

Met het collectieve onderzoek genereert KWR de wetenschappelijke kennis die de waterbedrijven sterkt in het vervullen van hun wettelijke taak om gezond, duurzaam, efficiënt en vooruitstrevend (drink)water te leveren, nu en in de toekomst. Ze kunnen betere en scherpere keuzes maken in hun bedrijfsvoering.

Continue beschikbaarheid van voldoende drinkwater van onberispelijke kwaliteit is essentieel voor welvaart en welzijn van de Nederlandse samenleving. Daarnaast is er een vraag naar doelmatige bedrijfsvoering, duurzame omgang met water, grondstoffen, energie en natuur in waterwingebieden. Door het benutten van nieuwe mogelijkheden en innovaties kunnen uitdagingen daadkrachtig tegemoet worden getreden.

139682651

Video – 03:55
Waterbedrijven aan het woord

Deelnemers in het Bedrijfstakonderzoek (BTO)