Nieuws

Ontwikkeling kennis en maatregelen om hoge zandgronden klimaatrobuust te maken

KWR partner in vierjarig KLIMAP-project

De hooggelegen zandgronden van Nederland weerbaar maken tegen klimaatverandering. Hoe dat kan, brengt het KLIMAP-project de komende vier jaar in kaart. In nauwe samenwerking tussen grondeigenaren, -beheerders en –gebruikers onderzoekt KWR samen met 23 partijen hoe het bodemwatersysteem op de hoge zandgronden klimaatrobuust gemaakt kan worden. Daarmee zijn deze gebieden beter in staat om water vast te houden om de effecten van droogte te beperken en bij overlast water af te voeren.

Van proeftuinen naar ontwikkelpaden

Het KLIMAP-project werkt met proeftuinen om zicht te krijgen op de effectiviteit van maatregelen, verdienmodellen en gebiedsprocessen met het oog op een klimaatbestendige inrichting van het bodem- en watersysteem. Criteria zijn een duurzaam economisch en maatschappelijk gebruik van stroomgebieden en hoe dit kan worden gerealiseerd. Uit technische, economische en sociale gegevens van de proeftuinen worden hulpmiddelen ontwikkeld zoals werkprocessen, modellen, toekomstverkenningen en beleidsondersteunende systemen. Deze dragen bij aan de definitie van de beoogde ontwikkelpaden die tot klimaatrobuuste hoge zandgronden moeten leiden.

Transitie naar een klimaatadaptieve inrichting

KLIMAP kijkt niet alleen naar het eindproduct, maar ook naar de benodigde stappen ernaartoe. Het is belangrijk om de effectiviteit en haalbaarheid van maatregelen te vertalen naar regionale situaties, zo vertelt Myrjam de Graaf, projectleider namens Wageningen Environmental Research. “Een maatregel zal altijd een combinatie zijn van bijvoorbeeld een verdienmodel, maatschappelijke acceptatie en voordelen voor waterkwaliteit, -berging en –afvoer.

Dat we met zoveel partijen gaan samenwerken is uniek. Met de kennis en hulpmiddelen die we in dit project gaan ontwikkelen, verwachten we dat alle partijen de juiste bagage in huis krijgen voor de verdere uitvoering van deze transitie. Daarmee kunnen zij invulling geven aan wat voor hun specifieke regio nodig is voor een klimaatadaptieve inrichting.”

Systeem voor subirrigatie met oppervlaktewater, Stegeren (foto: Bas Worm, Waterschap Vechtstromen)

Systeem voor subirrigatie met oppervlaktewater, Stegeren (foto: Bas Worm, Waterschap Vechtstromen)

KWR en KLIMAP

Voor KWR betekent KLIMAP dat ons kennisinstituut zich in de proeftuinen samen met de projectpartners gaat bezighouden met maatregelen zoals innovatieve drainage met sub-irrigatie. Hoe de maatregelen uitwerken op lokale en regionale schaal, wordt in kaart gebracht en kansen en risico’s van maatregelen worden inzichtelijk gemaakt.

Focus ligt hierbij op water vasthouden, actief aanvullen van grondwater en water alleen afvoeren wanneer dit nodig is. Gebiedseigen water heeft de hoogste prioriteit, terwijl de afhankelijkheid van externe of hoogwaardige bronnen afneemt.

Ook is KWR betrokken bij het inbedden en toelichten van maatregelen die tot een klimaatrobuuste inrichting moeten leiden en hoe deze in het hele watersysteem doorwerken. Verschillende belangen van actoren worden hierbij met elkaar in verbinding gebracht.

Partners

Het samenwerkingsproject KLIMAP wordt mede gefinancierd door de topsectoren Agri & Food en Water & Maritiem. Behalve KWR zijn de volgende partners betrokken in de financiering en uitvoering: Waterschap Aa en Maas, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap De Dommel, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Limburg, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Rijn en Ijssel, Provincie Noord-Brabant, Provincie Gelderland, Provincie Limburg, STOWA, LLTB, Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Livestock Research, Wageningen Universiteit, Radboud Universiteit, Louis Bolk instituut, Van den Borne Projecten, KnowH2O, Kuipers Electronic Engineering, Barth Drainage.

delen