project

DNA fingerprinting in afvalwater- en oppervlaktewaterbeheer

In oppervlakte- en afvalwaterbeheer is het vaak van belang om te weten wat de herkomst is van het water en de eventueel probleem veroorzakende stoffen/organismen daarin. Voorbeelden zijn de constatering van fecale verontreiniging op zwemwaterlocaties, nutriënt gerelateerde vraagstukken of haperende RWZI’s. In dit onderzoek is uitgediept in hoeverre geavanceerde DNA fingerprinting technieken bij kunnen dragen aan het ophelderen van dergelijke vraagstukken.

Technologie

Het toepassen van DNA fingerprinting technieken zoals Next Generation Sequencing (NGS) is in tal van werkgebieden aantoonbaar zinvol gebleken. NGS technieken kunnen worden ingezet om de microbiële samenstelling van bijvoorbeeld bepaalde water(stromen) in kaart te brengen. In oppervlakte- en afvalwaterbeheer spelen vraagstukken waarin de toepassing van NGS helderheid kan bieden. In dit project hebben we aangetoond dat de werking van NGS meerwaarde biedt bij het geven van antwoorden op concrete vragen uit de watersector.

Uitdaging

De uitdagingen liggen vooral op het terrein van het opzoeken van de grenzen van de toepassing van de techniek. Daarom is getracht een scala aan vraagstukken op diverse watertypes te beantwoorden met NGS:

  1. Is effluentlozing op oppervlaktewater traceerbaar, en tot hoever van de bron?
  2. Is de invloed van riooloverstort op oppervlaktewater en het verschil in herkomst van overstort traceerbaar?
  3. Is lekkage van RWZI water naar grondwater traceerbaar, en tot op welke afstand?
  4. Is de herkomst van oppervlaktewater dat uitkomt op ander oppervlaktewater (bijv. polderwater in boezemwater) traceerbaar? Valt er te differentiëren naar herkomst van vergelijkbare bronnen (humaan)?

Oplossing

De resultaten zijn veeltallig:

  • Het is met deze techniek mogelijk om riooloverstort en effluentlozing te traceren.
  • Daarnaast is gebleken dat riooloverstort en effluentlozing zelfs te onderscheiden zijn.
  • De invloed van riooloverstort en effluentlozing is tot ver van de bron te detecteren.

NGS blijkt daarom een sterke techniek in het oplossen van waterbeheer gerelateerde vraagstukken en complexe vraagstukken in oppervlakte- en afvalwaterbeheer waarbij het kennen van de herkomst van water van belang is.