Nieuws

Nieuwe Bosatlas zet ook duurzame waterprojecten op de kaart

Waterbedrijf Evides en KWR beschrijven in de nieuwe Bosatlas van de duurzaamheid verschillende inspirerende duurzaamheidsinitiatieven: natuurontwikkeling in het waterwingebied op Goeree, slimme beregening in het Spartastadion in Rotterdam en hergebruik van industrieel afvalwater in de Brabantse landbouw. Het eerste exemplaar van de atlas is donderdag 17 oktober aangeboden aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer.

Aan de hand van kaarten, infographics en foto’s toont de Bosatlas van de duurzaamheid hoe groot de invloed van de mens op de aarde altijd al was en hoe snel die verder toeneemt. In tien hoofdstukken behandelt de atlas de essentie rondom het thema duurzaamheid: de verandering van het klimaat, het opraken van grondstoffen, het verlies aan biodiversiteit en het tekort aan zoet water in grote delen van de wereld. Maar ook komen lichtpuntjes aan bod: zo zoomt de atlas in op duurzaamheidsinitiatieven van overheden (de Klimaatwet, CO2-heffing en natuurherstel), burgers (meer fietsen, duurzamer eten en woningisolatie) en bedrijven (aanleg van een waterstofnetwerk, circulair bouwen en groene chemie).

Nederland Waterland

Eerder werkten KWR-onderzoekers al mee aan De Bosatlas van Nederland waterland met een waterhardheidskaart. Voor de Bosatlas van de Duurzaamheid was het lastig kiezen onder welk hoofdthema de KWR-kennis het beste paste. Water maakt namelijk deel uit van letterlijk alle thema’s in de atlas: opwarming van de aarde (hoofdstuk 1 Klimaat), waterstof (2 Energie), circulaire economie (3 Grondstoffen), biodiversiteit (4 Natuur), zuinig met zoet water ( 5 Water), waterstof (6 Industrie), klimaataffecten (7 Voedsel), waterstof (8 Vervoer), warmtenetten (9 Gebouwen) en waterbestendige hoofdstad (10 Steden).

De inbreng van Evides Waterbedrijf en KWR reikt van natuurontwikkeling tot zoetwaterberging en van waterhergebruik tot hergebruik van kalk uit waterzuivering. De kaart in de achtergrond toont in het stroomgebied van de Maas nog enkele kleine duurzaamheidsinitiatieven.

Initiatief: KWR en de Urban Waterbuffer

Regenwater  dat valt op straten, pleinen en daken kan zorgen voor overlast en wordt daarom snel afgevoerd naar zee. Dat is zonde. Vandaar dat in de Rotterdamse wijk Spangen de regen die op en rond het Spartastadion valtwordt opvangen. Daarna wordt het met een biofiltratiesysteem gezuiverd en opgeslagen in de bodem onder het Cruyff Court. Voor het beregenen van de grasmat van Sparta en de planten op het plein wordt het schone water weer omhoog gepompt.

Initiatief: Hergebruik industrieel restwater in de landbouw

Boeren hebben vaak een tekort aan water. Door klimaatverandering gaat dit waarschijnlijk steeds vaker voorkomen. Veel industrieën houden juist water over. In plaats van dit restwater te lozen op sloten en rivieren, levert de Brabantse Bavaria-bierbrouwerij sinds kort gezuiverd water aan boeren in de omgeving. Dit gebeurt door water in de bodem te brengen met een regelbaar drainagesysteem. Zo stijgen de grondwaterstand en het bodemvochtgehalte.

Initiatief: Natuurontwikkeling in waterwingebied op Goeree

Voordat er drinkwater van wordt gemaakt, verblijft het Maaswater tijdelijk in de duinen, onder meer op Goeree. Dit is onderdeel van de waterzuivering. Nadat het waterwingebied van de Middel- en Oostduinen in 2000 en 2001 opnieuw is ingericht, onder andere om de natuurwaarden te verbeteren, komen bedreigde soorten van de ‘Rode Lijst’ er vaker voor. En de drinkwaterproductie vergt minder onderhoud en energie en gebeurt tegen lagere kosten.

De Bosatlas: actueel voor iedereen

De bijdrage die KWR leverde aan de atlas is onderdeel van ons sponsorbeleid. Onder het KWR-motto ‘Bridging Science to Practice’ hechten we groot belang aan het delen van onze wetenschappelijke kennis en de toepassing ervan in de praktijk met een zo breed mogelijk publiek. Niet in de laatste plaats bij het maatschappelijk uiterst relevant thema van de duurzaamheid. Uitgever Noordhoff biedt namens de betrokken partijen alle scholen in het voortgezet onderwijs begin 2020 een set atlassen aan, samen met een bijpassende lessenbundel.

delen