project

Urban water management tools

In de komende decennia zullen in steden zich een aantal megatrends voordoen. Om de duurzaamheid van de stedelijke waterketen zichtbaar te maken, is de afgelopen jaren veel werk gestopt in het ontwikkelen en toepassen van een indicatorensysteem als baseline assessment voor de kwaliteit van de stedelijke waterketen. Deze tool wordt de City Blueprint genoemd.

Technologie

De City Blueprint bestaat uit 25 kwaliteitsindicatoren en is inmiddels (maart 2016) toegepast voor 50 steden in binnen- en buitenland. Door Witteveen+Bos is recent een kostenbatentool – de MKBA-Stad-Tool – ontwikkeld waarmee bepaald kan worden wat de kosten en de baten zijn van het verbeteren van de kwaliteitskenmerken van de stedelijke waterketen.

Uitdaging

Dit project (inmiddels uitgevoerd) behelst de verdere ontwikkeling van de batentool toegespitst op de stedelijke waterketen om een koppeling te bereiken tussen de City Blueprint en de batentool als vervolgstap in het verduurzamingproces van de stedelijke waterketen. In dit project zullen twee aspecten verder worden uitgewerkt (1) de beoordeling van een aantal Europese steden met de City Blueprint in navolging van het werk dat Siemens in het verleden heeft gedaan aan de European Green City Index en (2) de toepassing van de batentool voor stedelijk water aan de hand van het denkschema van Maatregel naar Kwaliteit naar Baat.

De combinatie van City Blueprint en de MKBA-Stad-tool tot een Batentool Stedelijk Waterbeheer zorgt er voor dat echt duurzame keuzen gemaakt kunnen worden waar belanghebbenden hun schouders onder willen zetten. Concreet levert dit project twee opbrengsten op, waarmee de projectpartners een beter inzicht krijgen van de mogelijkheden van de koppelingen tussen maatregelen, kwaliteiten, baten en verdienmodellen. Het betreft (1) een uitbreiding van werk aan steden en (2) de toepassing van de MKBA tool in een specifieke situatie in Amsterdam en Eindhoven.

Het project is voorjaar 2013 gestart en in mei 2014 afgerond. De resultaten zijn weergegeven in het eindrapport ‘urban water management tools’. Hierin is de City Blueprint+ op basis van baten beschreven en toegepast voor Eindhoven en Amsterdam. Het eindrapport bevat tevens het voor het European Innovation Partnership on Water opgestelde overzicht van de City Blueprint van 25 steden en regio’s.