Jaarbeeld 2021

Slotsymposium Lumbricus: hoe maken we hogere zandgronden klimaatrobuust?

Oplossingen voor inrichten en beheer van bodem en water

Op 3 maart vindt een bestuurlijk eindsymposium plaats van het vierjarig programma Lumbricus (2016-2020). Als een van de kennispartners werkte KWR mee aan haalbare, betaalbare en uitvoerbare oplossingen om de stroomgebieden op hogere zandgronden klimaatrobuust te maken. De schat aan kennis, inzichten, instrumenten en werkwijzen die voortkomt uit Lumbricus, is ontsloten in een toegankelijk naslagwerk dat bij het symposium wordt aangeboden. Ook is een interactieve webversie gemaakt.

Als je concreet werk wilt maken van klimaatrobuust bodem- en waterbeheer op de hogere zandgronden, waar begin je dan? Hoe zorg je voor voldoende water van goede kwaliteit? Voor de landbouw, maar ook voor natuur en recreatie? Hoe voorkom je wateroverlast en verminder je de kans op verdroging? Welke combinaties van maatregelen kun je nemen en hoe hangen die met elkaar samen? Wat is het effect van je maatregelen op landbouwopbrengsten en natuurwaarden? En hoe zorg je voor effectieve samenwerking met inwoners en grondgebruikers?

Onder aanvoering van STOWA en de waterschappen Aa en Maas en Vechtstromen werkte tussen 2016 en 2020 met het programma Lumbricus een groot aantal partijen samen aan haalbare, betaalbare en uitvoerbare oplossingen voor deze vraagstukken.

Water in de Circulaire Economie

Onderzoekers, waterschappen en grondgebruikers werkten samen om kennis en inzicht te vergaren rond vraagstukken die zeer actueel zijn nu perioden van langdurige droogte steeds vaker optreden. KWR was een van de kennispartners in Lumbricus, en de inzet van KWR is mede ondersteund vanuit het programma Water in de Circulaire Economie (WiCE) van de drinkwaterbedrijven.

Beproefde maatregelen

Beproefde maatregelen die uit Lumbricus voortkomen, lopen uiteen van het introduceren van wormen ter vergroting van de structuur en waterberging in de bodem, slimme stuwen die water in de haarvaten van het watersysteem kunnen vasthouden, tot toepassing van het concept ‘bouwen-met-natuur’ in beken en rivieren.

Interactieve webversie

De schat aan kennis, inzichten, instrumenten en werkwijzen die voortkomt uit Lumbricus, is ontsloten in een toegankelijk naslagwerk (redactie Ruud Bartholomeus, hoofdonderzoeker bij KWR). Ook is een interactieve webversie gemaakt.

De resultaten van Lumbricus zijn ondergebracht in drie thema’s die een route vormen naar een robuust watersysteem. Het landschap staat hierin centraal. De drie thema’s zijn:

  • Inrichten en beheren: welke maatregelen kun je nemen?
  • Opschalen en combineren: wat is het effect?
  • Implementeren & uitvoeren: hoe regelen we het?

Bestuurlijk slotsymposium

Tijdens het online bestuurlijk slotsymposium van Lumbricus op 3 maart wordt het naslagwerk gepresenteerd. Bestuurders en onderzoekers blikken terug op vier jaar samen werken en samen leren en kijken vooruit naar toepassingen in de praktijk.

Wilt u ook weten tot welke instrumenten en werkwijzen Lumbricus heeft geleid voor het klimaatrobuust inrichten en beheren van stroomgebieden op de hogere zandgronden? Neem dan deel aan het slotsymposium en meld u aan.

Webversie, opgeleverd voor het klimaatrobuust inrichten en beheren van stroomgebieden op de hogere zandgronden.

delen