Onderzoeksagenda en kwaliteitsborging dragen KWR-onderzoek

Naar een waterwijze wereld

Water is essentieel voor alle leven op aarde. Het is nodig voor de natuur, voor onze voeding en energie en voor onze economische ontwikkeling. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s in het Engels) van de Verenigde Naties zijn de blauwdruk waarmee we samen een betere en duurzamere toekomst voor ons allemaal kunnen realiseren. Omdat onze watervoorraden schaars en vervuild raken, is zorgen voor voldoende schoon water een belangrijke mondiale uitdaging. Om deze en andere wateruitdagingen op te pakken, zijn transities nodig die ons in staat stellen watervoorraden duurzaam te beheren. Alleen met onderzoek, innovatie, valorisaties en kennis en kunde op het gebied van water kan de mensheid deze mondiale uitdagingen het hoofd bieden en waterwijs opereren. KWR wil hieraan een bijdrage leveren.

Onze visie op wateronderzoek hebben wij vertaald in 5 onderzoeksprogramma’s die bijdragen aan waterwijs opereren:

 1. Health
 2. Sustainability
 3. Society
 4. Looking ahead
 5. Enabling technologies

Om een waterwijze wereld mogelijk te maken, willen wij bruggen slaan tussen wetenschap en praktijk. Alleen zo kunnen we technische en maatschappelijke oplossingen realiseren op lokale, nationale and internationale schaal. Wij definiëren water in de brede context van de Water-Energie-Voedsel Nexus. De Circulaire Economie is al leidend in veel van onze onderzoeksinitiatieven. KWR heeft de amibitie om met hoogwaardig en excellent onderzoek zowel nationaal als internationaal voorop te lopen bij het vinden van wetenschappelijke oplossingen voor wereldwijde watervraagstukken.

Onze bijdragen aan Duurzame Ontwikkeling

Water is direct en indirect verbonden aan alle 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. De onderzoeksactiviteiten van KWR dragen bij aan 9 van deze SDG’s:

 • Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen (SDG 6)
 • Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen (SDG 7)
 • Infrastructuur voor duurzame industrialisatie (SDG 9)
 • Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam (SDG 11)
 • Duurzame consumptie en productie (SDG 12)
 • Aanpak klimaatverandering (SDG 13)
 • Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën (SDG 14)
 • Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit (SDG 15)
 • Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken (SDG 17)

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Zekerheid over kwaliteit

KWR staat voor hoogwaardig, excellent onderzoek. We borgen de kwaliteit van ons onderzoek met onze Kwaliteitsborging vindt plaats door de interne Wetenschapsraad en de onze externe Wetenschappelijke Advies Raad. We werken volgens gestandaardiseerde codes voor behoorlijk bestuur en gedrag. En met passende certificeringen en accreditaties bieden we zekerheid over ons kwaliteits- en milieumanagement.

Wetenschapsraad

Onze Wetenschapsraad zorgt voor de borging van de wetenschappelijke onderzoeksresultaten en visie van KWR. De leden van de Wetenschapsraad zijn de Principal Scientists van KWR, die ieder een verbintenis hebben met een universiteit. Elk lid is verantwoordelijk voor de borging van de wetenschappelijke resultaten en visie op zijn vakgebied. Samen stellen de leden de KWR-onderzoeksvisie op, zorgen ze voor realisatie daarvan in de organisatie en stimuleren ze multi- en interdisciplinariteit.

Bekijk de Wetenschapsraad.

Wetenschappelijke Advies Raad

Externe deskundigen adviseren ons over de inhoud van ons onderzoeksprogramma, de koppeling met andere wetenschapsgebieden en toepassingsgebieden, en de implementatie en valorisatie van kennis. In de Wetenschappelijke Advies Raad zitten gerenommeerde experts uit relevante onderzoeksgebieden met veel kennis over excellente wetenschap, implementatie en valorisatie en met een uitgebreid netwerk in het (toegepaste) wetenschappelijke onderzoek. Aanvullend op het werk van de Wetenschappelijke Advies Raad laten we eens in de vijf jaar een peer review uitvoeren van onze wetenschappelijke verrichtingen door een commissie van externe, onafhankelijke en gerenommeerde wetenschappers.

Bekijk de Wetenschappelijke Advies Raad.

Behoorlijk bestuur en gedrag, en klantonderzoek

Voor een goede, efficiënte en verantwoorde leiding van onze kennisonderneming gebruikt KWR voor zover relevant de uitgangspunten en best practices van de Nederlandse Corporate Governance Code. Daarnaast hanteren we een zelfontwikkelde gedragscode voor de manier waarop onze medewerkers met elkaar en met opdrachtgevers omgaan. Codes voor wetenschappelijke integriteit, zoals nationaal opgesteld door KNAW/NWO/VSNU en Europees door de ALLEA – All European Academies, behoren tot de dagelijkse praktijk van onze onderzoekers.

Evaluatie van onze prestaties in het kader van het collectief onderzoek voor de waterbedrijven gebeurt door een commissie namens het College van Opdrachtgevers. Daarnaast voeren we jaarlijks een breed klantentevredenheidsonderzoek uit.

Kwaliteits- en milieumanagement

Voor zorgvuldige omgang met natuur- en milieuaspecten bij ons onderzoek hanteren we gecertificeerde zorgsystemen. In elke stap van ons werk wegen we de verbinding tussen watercyclus, natuur en milieu mee. De volgende certificeringen en accreditaties van KWR maken dit zichtbaar: