Jaarbeeld 2023

B-WaterSmart: waterslimme oplossingen in Vlaanderen

BTO-partner De Watergroep en KWR werken binnen het Living Lab Flanders samen met verschillende lokale partners aan onder meer het vergroten van de drinkwaterbeschikbaarheid door robuuste zuiveringssystemen in te zetten. Living Lab Flanders valt samen met vijf andere Europese Living Labs onder het project B-WaterSmart, dat deel uitmaakt van het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020. Er is nu een nieuwe video over de activiteiten in dit Vlaamse Living Lab.

Klimaatverandering, droogte en waterschaarste vragen om circulaire wateroplossingen. In het Living Lab Flanders ontwikkelen de partners op plaatselijk schaalniveau technische demonstraties van zulke oplossingen, die uitgaan van bijvoorbeeld alternatieve bronnen en hergebruik van afvalwater voor drinkwaterproductie. Ook het beheersen van zware regenval en waterhergebruik voor irrigatie vallen onder de activiteiten van dit ‘lab’, waarin partners deelnemen als De Watergroep, Aquafin, Proefstation voor de Groenteteelt, VITO, Stad Mechelen en KWR.

Zes Living Labs voor circulair water en beter waterbeheer

Het Living Lab vindt plaats onder de vlag van het project B-WaterSmart, onderdeel van het Europese onderzoeksproject programma Horizon2020. B-WaterSmart richt zich op het ontwikkelen van slimme wateroplossingen in zes living labs die bijdragen aan een transformatie naar een economie en een maatschappij die intelligent omgaan met water. Zo werken verschillende partijen in de watersector samen aan het voorkomen van watertekorten en -verontreiniging, het verhogen van de klimaatbestendigheid, het effectief beheersen van risico’s rond tot water, het terugwinnen van water en waardevolle stoffen en het gebruik van smart data voor de efficiënte en veilige toewijzing van water. Het B-WaterSmart-project beoogt door samenwerken, het delen van best practices en het opzetten van een marktplaats voor tools en technologieën het waterbeheer in lokale kustgebieden te verbeteren.

delen