Agenda

Agenda

Webinar Geochemische uitloging van de ondergrond (Kennisimpuls Waterkwaliteit)

Evenement details

Datum: dinsdag 29 maart 2022
Tijd: 13.00-14.00 uur
Online via Teams

Door antropogene activiteiten wordt ons schone, traag stromende grondwater tot steeds grotere diepten verontreinigd met veel verschillende stoffen. Deze ‘vergrijzing’ is een urgent probleem, bijvoorbeeld met het oog op de drinkwatervoorziening. De nadelige effecten van menselijk ingrepen op de grondwaterkwaliteit werken niet één op één door. In de Kennisimpuls Waterkwaliteit thema Grondwater (KIWK) worden drie barrières onderzocht die ervoor zorgen dat deze effecten worden vertraagd en verminderd:

  • Geohydrologische bescherming door slecht doorlatende lagen remt de verspreiding van stoffen in verticale richting
  • Bodembiologische bescherming door organismen in de onverzadigde bodem en bouwvoor die in staat zijn om schadelijke stoffen af te breken
  • Geochemische bescherming door de aanwezigheid van reactieve mineralen en sedimentair organisch materiaal (SOM) in de ondergrond waardoor verontreinigingen kunnen worden gebonden of (bio)chemisch afgebroken.

In dit webinar presenteren Falco van Driel (WML) en Bas van der Grift (KWR) de resultaten van gedetailleerd onderzoek naar de geochemische bescherming rondom de drinkwaterwinning Grubbenvorst. Er zijn experimenten uitgevoerd met een respirometer (micro-oxymax) om te bepalen wat de reactieve bestanddelen zijn in de bodem en hoe snel deze reageren. De resultaten zijn gebruikt om lange termijn voorspellingen te doen van de uitloging en bufferend vermogen van de bodem rondom de winning. Daarnaast zijn nog landsdekkende kaarten gemaakt van de reactieve bodembestanddelen in de Nederlandse ondergrond en de hieraan gerelateerde bufferreacties

Het onderzoek is uitgevoerd door KWR in samenwerking met Deltares, TNO, RIVM en WUR en vindt plaats in het kader van de KIWK, thema Grondwater. In de KIWK werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten samen aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Daarmee kunnen waterbeheerders de juiste maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten.

Klik hier om aan te melden.

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor medewerkers van drinkwaterbedrijven en -laboratoria.