project

Gevolgen inname Lekwater als back-up voor drinkwaterkwaliteit en ecologie duin

Als gevolg van klimaatverandering treden in de Maas vaker en langduriger lage afvoeren op. Daardoor kan de waterkwaliteit structureel veranderen. Voor Dunea betekent dit dat in de toekomst niet alleen bij calamiteiten moet worden uitgeweken naar de Lek. Bij tijdelijke inname uit de Lek wordt het ruwe water alleen gefiltreerd, wat vraagt om een inschatting van effecten op de waterkwaliteit en ecologie van de infiltratiegebieden. Vooral het risico van algenbloei veroorzaakt door een verhoogde fosfaatbelasting verdient de aandacht, naast mogelijke verschillen in de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen tussen Maas en Lek. In dit project berekenden we voor de periode 2009-2013 wat de gevolgen kunnen zijn van één of twee weken inname van gefiltreerd Lekwater in de infiltratieplassen van Meijendel.

Infiltratieplas van Dunea: hoe reageert de waterkwaliteit van dit watersysteem op een eventuele tijdelijke toevoer van gefiltreerd Lekwater met de daarmee samenhangende extra fosfaatbelasting? Bron: managementsamenvatting

Infiltratieplas van Dunea: hoe reageert de waterkwaliteit van dit watersysteem op een eventuele tijdelijke toevoer van gefiltreerd Lekwater met de daarmee samenhangende extra fosfaatbelasting? Bron: managementsamenvatting

Inschatten van fosfaatbalansen bij tijdelijke inname Lekwater

Van een infiltratieplas in Meijendel bepaalden we gedurende een jaar het gemiddeld maandelijks verloop in totale fosfaatconcentratie aan de hand van langjarige gegevens. Daarnaast maakten we een inschatting van de mate waarin een fictieve 1-2 weken durende inname van gefiltreerd Lekwater in een gemiddeld jaar, een toename in orthofosfaatconcentratie zou veroorzaken. De resultaten werden afgezet tegen een concentratie van 0,06 mg P/l waarbij geen grote risico’s op algenbloei worden verwacht. Het metamodel PCLake gaf vervolgens een globale inschatting in hoeverre de berekende fosfaatbelastingen een omslag van helder naar troebelwater zou kunnen veroorzaken. Diverse bestrijdingsmiddelen in Afgedamde Maas en Lekkanaal (representatief voor de Lek) die we al eerder hebben vergeleken voor de periode 2000-2010 zijn nu onderzocht voor de periode 2009-2013 op de aanwezigheid van mogelijke verschillen.

Geen verhoogde kans op algenbloei tussen maart en juli

Uit het onderzoek blijk dat inname van Lekwater in de infiltratieplassen van Meijendel gedurende één week slechts van maart tot en met juli mogelijk lijkt zonder een verhoogde kans op het optreden van ongewenste algenbloei. Een inname van twee weken kan alleen plaatsvinden in april, met een verruiming naar de hele periode maart-juli bij gebruik van aanvullende vlokkingsfiltratie om fosfaatbelasting in te perken. Evenals voor de eerder onderzochte periode 2000-2010 is er op basis van de huidige studie naar bestrijdingsmiddelen geen reden om Lekwater als (tijdelijke) alternatieve bron voor de infiltratieplassen van Meijendel uit te sluiten.