Artikel

KWR en Naturalis sluiten overeenkomst rond Biodiversiteit & Water

Start drie innovatieve onderzoeksprojecten met environmental DNA (e-DNA)

KWR en Naturalis Biodiversity Center sloten begin 2015 een samenwerkingsovereenkomst om hun krachten te bundelen als elkaars preferred partners op het terrein van Biodiversiteit & Water. In dit kader zijn in het voorjaar drie innovatieve onderzoeksprojecten gestart. Daarbij wordt onder meer gewerkt aan environmental DNA (e-DNA) als nieuwe methode om aquatische biodiversiteit te monitoren.

Instrumenten ontwikkelen

De projecten zijn gericht op het ontwikkelen van instrumenten die (eind)gebruikers zullen helpen doelen goed te onderbouwen. Ook ondersteunen ze het toetsen van de effecten van maatregelen die voortvloeien uit (inter)nationale beleidskaders, zoals de Europese Kaderrichtlijn Water.

Kansrijke alternatieven waterbeheer

De biodiversiteit in meren en rivieren weerspiegelt een geïntegreerd beeld van de milieuomstandigheden die de kansen voor vestiging en overleving van organismen bepalen. Dit principe ligt aan de basis van allerlei systemen voor biologische waterbeoordeling. Het betekent dat met kennis van de biodiversiteit in een watersysteem een belangrijke sleutel voorhanden is om mogelijke knelpunten bij het bereiken van een goede waterkwaliteit te achterhalen. Met een goede diagnose kunnen kansrijke alternatieven voor het waterbeheer worden geformuleerd voor het herstel van aquatische ecosystemen.

Identificatie met e-DNA

Het identificeren van organismen met e-DNA kan hierbij heel behulpzaam zijn. Planten en dieren laten in hun omgeving allerlei sporen na (zoals slijm, huidcellen en uitwerpselen) waarin soortspecifiek DNA zit. Daarmee ontstaan nieuwe mogelijkheden om snel, kostenbesparend en betrouwbaar aquatische biodiversiteit te monitoren. Het gebruik van DNA voor identificatie is van groot belang, bijvoorbeeld omdat het aantal taxonomische experts gestaag terugloopt. De organisaties verwachten bovendien met de waargenomen patronen in biodiversiteit in een watermonster veel informatie te kunnen vinden over de eisen die de soorten aan hun omgeving stellen.

delen