Nieuws

Samenwerkende kennisinstituten: “Biomonitoring kan sneller, betrouwbaarder en goedkoper”

In maart 2015 bezegelden Naturalis Biodiversity Center en KWR hun samenwerking als preferred partners in Biodiversiteit & Water. Dit vertaalt zich concreet naar gemeenschappelijke inspanningen om met DNA-technieken en ecologische kennis monitoring van de waterkwaliteit objectief en reproduceerbaar te maken. Biologische experts helpen waterbeheerders de juiste diagnose te stellen op weg naar effectieve besluitvorming en beleid.

Aan verplichte monitoring van waterlichamen volgens de Europese Kaderrichtlijn Water worden in Nederland jaarlijks tientallen miljoenen euro’s uitgegeven. Het bepalen van de biologische waterkwaliteit gebeurt aan de hand van doelorganismen. Hun aan- of afwezigheid is voor waterbeheerders een indicatie over de status van het waterlichaam. “Aan de huidige manier van monitoren kleven wel nadelen”, zegt Berry van der Hoorn, projectleider bij Naturalis. “Behalve dat het uitzoeken en determineren van monsters tijdrovend is, gaat het om routinewerk dat wordt uitgevoerd door experts. Dat is geen gewenste combinatie. Voor het identificeren van soorten is veel specifieke kennis nodig. Het niveau van die kennis is niet bij elke waterbeheerder gelijk. Daarom kun je de resultaten van verschillende waterschappen niet altijd met elkaar vergelijken. Bovendien loopt het aantal soortenexperts in ons land terug. Het wordt hoe langer hoe meer duidelijk dat er op dit vlak iets moet gebeuren.” Op deze inhoudelijke kant van biomonitoring valt dus veel winst te behalen. Daarnaast noemt KWR-projectleider Michiel Hootsmans nog een belangrijk punt. “De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het opstellen van meetlatten om op grond van soortenlijsten een kwaliteitsscore te kunnen geven. Een soort rapportcijfer voor het betreffende waterlichaam. Dat cijfer is het eindpunt van de systematiek van de Kaderrichtlijn Water. Terwijl het voor de waterbeheerders juist daar begint. Als je een onvoldoende scoort, wat moet je dan precies doen om de kwaliteit van het water te verbeteren? Zonder het stellen van een juiste diagnose kun je daar geen antwoord op geven.”

Lees het hele artikel op Waterforum.

delen