Nieuws

Start onderzoeksprogramma ‘Contaminants of Emerging Concern’

Vandaag is een nieuw onderzoeksprogramma gestart voor het vergroten van de kennis over de aanwezigheid, risico’s en verwijdering van chemische stoffen in de waterketen. Het programma is een samenwerking van NWO-TTW, STOWA, KWR en TKI Watertechnologie. KWR is onder meer verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van de analyses van chemische stoffen.

Wereldwijd worden steeds meer chemische stoffen geproduceerd en gebruikt. Tegelijkertijd wordt er steeds meer water onttrokken voor toepassing in huishoudens, industrie en landbouw. Samen met lokale watertekorten leidt dit tot druk op de kwaliteit van het water, waardoor een gedegen analyse, monitoring, effectbeoordeling en maatregelen nodig zijn. De Contaminants of Emerging Concern (CEC) zijn het onderwerp van een nieuw partnership van NWO-TTW, STOWA, KWR en TKI Watertechnologie. Het gaat om veelal lastig uit het afval- of drinkwater te verwijderen stoffen, zoals medicijnresten, antibiotica of gewasbeschermingsmiddelen.

Samenwerking in de watersector

De watersector speelt een belangrijke rol in de watercyclus. De waterschappen behandelen huishoudelijk afvalwater en geven vergunningen af voor de lozing van (industrieel) afvalwater. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de ecologische en chemische status van de regionale wateren. De (drink)waterbedrijven zijn verantwoordelijk voor gezond en veilig drinkwater, waarbij voor de productie gebruik wordt gemaakt van oppervlakte- of grondwaterbronnen. Zowel STOWA als KWR focust op onderzoeksprojecten van de waterschappen, waterbedrijven, overheden en industrieën die zich richten op de korte- tot middellange termijn. Samen met NWO-TTW en TKI Watertechnologie richten beide organisaties zich nu – nog meer dan voorheen – op excellent wetenschappelijk onderzoek naar contaminants of emerging concern in water.

Rol KWR

Binnen het partnershipprogramma zijn vijf onderzoeksprojecten gehonoreerd. KWR voert de kwaliteitsborging uit van de CEC-analyses van de vijf gehonoreerde projecten. Hierbij gaat het om kwaliteit van de volledige analytische procedure: van monstername tot de rapportage van resultaten. Een uitdagende taak, onder andere door de enorme hoeveelheid en diversiteit van CEC’s, de lage concentratie en de complexe matrix waarin ze aanwezig zijn, zoals afvalwater en slib. Het risico bestaat dat verschillende laboratoria verschillende uitkomsten genereren. Om betrouwbare resultaten te kunnen krijgen, is een goede kwaliteitsborging nodig.

Als mede-initiator van het onderzoeksprogramma participeert KWR in de gebruikerscommissies van alle vijf gehonoreerde projecten. Verder is prof. dr. Annemarie van Wezel via haar hoogleraarschap aan de Universiteit van Utrecht betrokken bij het project EMERCHE, een van de vijf projecten, dat zich richt op de ontwikkeling en implementatie van nieuwe effectgebaseerde monitoringtools om de ecologische en humane gezondheidsrisico’s van CEC’s in de watercyclus te beoordelen.

delen