Artikel

Bijeenkomst Europees project DESSIN

Casestudies in 5 landen

Medio 2015 organiseerde het Emschergenossenschaft uit Duitsland een bijeenkomst om de tussenuitkomsten van het EU-project DESSIN te bespreken en de verdere plannen vast te stellen. Onderdeel van de bijeenkomst was een bezoek aan het grootschalige restoratieproject in het Ruhrgebied.

Van mijnbouw- naar waterbewust gebied

KWR is sinds de start in 2013 partner in DESSIN, dat tot doel heeft om innovatieve ecosysteemdiensten te ontwikkelen, demonstreren en promoten. Er wordt een methodiek voor waardering van ecosysteemdiensten ontwikkeld en toegepast op casestudies in Duitsland, Noorwegen, Spanje, Griekenland en Nederland. De case in Duitsland gaat over een gebied dat na het verdwijnen van mijnbouwactiviteiten min of meer wordt teruggebracht in de natuurlijke toestand, waarbij water het centrale thema is. Zo wordt de natuurlijke loop van de rivier de Emscher hersteld, wordt de waterkwaliteit verbeterd door de nadelige effecten van riooloverstorten aan te pakken met een innovatief filtratiesysteem en wordt een ondergronds rioolsysteem van 400 kilometer aangelegd. Ook is het nodig om diepe mijnschachten weer op te vullen en af te sluiten om te voorkomen dat het water wegstroomt. Uiteindelijk wordt de leefomgeving van dit gehele gebied hierdoor verbeterd.

Nederlandse case: ondergrondse opslag

KWR bestudeert binnen DESSIN samen met technologieleverancier Bruine de Bruin de uitbreiding van het ondergrondse waterleidingsysteem van tomatenkweker Prominent in het Westland. We onderzoeken in hoeverre een uitbreiding van het bestaande systeem met een Freshkeeper en ontzilting via omgekeerde osmose de effectiviteit van berging en terugwinning van regenwateroverschotten in brakke omgeving verbetert. De bergingscapaciteit van de ondergrond, inzet van gebiedseigen water, waterbeschikbaarheid voor de tuinbouw en verlaging van het risico op wateroverlast door tijdelijke berging van regenwater zijn hierbij belangrijke ecosysteemdiensten.

Veldbezoek in het Emschergebied

Veldbezoek in het Emschergebied

delen