Nieuws

Ecosysteemdiensten gebaat bij innovaties in de watersector

Bijeenkomst Europees project DESSIN

Ecosysteemdiensten (ecosystem services) staan momenteel erg in de belangstelling. Een ecosysteemdienst is een ‘dienst’ die door het ecosysteem aan de mens wordt geleverd. Denk hierbij aan het leveren van grondwater voor de drinkwatervoorziening. In het huidige besluitvormingsproces worden ingrepen in het watersysteem vaak per sector afgewogen en beoordeeld. Binnen het Europese project DESSIN ontwikkelen we een integrale afwegingsmethodiek om inzicht te krijgen in de effecten van ingrepen in het watersysteem op het ecosysteem. Afgelopen week kwamen de projectpartners bij elkaar in Barcelona.

Methodiek ontwikkeld

In de DESSIN-meeting in Barcelona hebben we de ontwikkelde integrale methodiek besproken, en bediscussieerd hoe deze systematiek een plek kan krijgen in de besluitvorming. Met deze methode kan vastgesteld worden hoe het ecosysteem duurzaam kan bijdragen aan bijvoorbeeld het zuiveren van water of aan de zoetwatervoorziening voor land- en tuinbouw.

Bijeenkomst Europees project DESSIN

Bijeenkomst Europees project DESSIN

Pilots Barcelona en Westland

Cetaqua werkt in DESSIN aan een pilot waarbij licht verontreinigd oppervlaktewater, afkomstig uit de rivier Llobregat, wordt afgevangen en geïnfiltreerd in een aquifer. Dit helpt om de verzilting van het grondwater tegen te gaan en zorgt ervoor dat het schaarse zoete water beter wordt benut. KWR en Bruine de Bruin werken in DESSIN aan doorontwikkeling van de Westland-case: het combineren van Aquifer Storage and Recovery (ASR), de Freshkeeper en omgekeerde osmose. Deze en andere casestudy’s laten zien dat ecosysteemdiensten baat hebben bij de ontwikkeling en implementatie van innovaties in de watersector.

delen