Jaarbeeld 2019

Kennisimpuls Waterkwaliteit van start

Beter weten wat er speelt en wat er kan

De waterkwaliteit is in grote delen van het land de afgelopen jaren duidelijk verbeterd, maar de verbetering stagneert. Daarom start vandaag de Kennisimpuls Waterkwaliteit. In dit onderzoeksprogramma werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten Deltares, KWR, WUR en RIVM aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden, zoals nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten en nog onbekende chemische stoffen. Hoewel de start nu een feit is, is nog verbreding van de financiering nodig om het hele programma volgens plan uit te voeren. Hier wordt de komende periode aan gewerkt.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) becijferde begin 2016 in haar rapport ‘Waterkwaliteit nu en in de toekomst’ dat geplande verbeteringsmaatregelen zeer waarschijnlijk niet leiden tot het bereiken van de gewenste waterkwaliteit in 2027. Dit is de uiterste datum waarop EU-lidstaten alle maatregelen genomen moeten hebben om te voldoen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Die doelen omvatten zowel de samenstelling van waterflora en -fauna, als de concentraties aan chemische stoffen. Het PBL stelt in dit rapport dat een slimme combinatie van maatregelen nodig is om de doelen alsnog te halen.

Vraaggestuurd programma

De boodschap van PBL werd gehoord en leidde in november 2016 tot de intentieverklaring ‘Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater’. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verstevigen van de kennisbasis. Welke kennis hebben waterkwaliteitsbeheerders én belanghebbenden (zoals de landbouw) nodig om de ambities van de Delta-aanpak en de KRW-doelen daadwerkelijk te realiseren? Deze vraag heeft geleid tot de Kennisimpuls Waterkwaliteit. In dit onderzoeksprogramma werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten Deltares, KWR, WUR en RIVM aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden, zoals nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten en nog onbekende chemische stoffen. Met dit inzicht kunnen waterbeheerders de juiste maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten.

Eén ingang naar bestaande en nieuwe kennis

Met de Kennisimpuls Waterkwaliteit geeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat.gehoor aan de vraag vanuit de Tweede Kamer naar een eenduidige kennisbasis voor waterkwaliteit. Deelnemende partijen brengen bestaande en nieuwe kennis bijeen, en maken die kennis (beter) toepasbaar voor de praktijk. De eerste projecten zijn gestart in 2018. Vanaf vandaag is de voortgang van het programma, en de kennis die het in vier jaar oplevert, te volgen op de website kennisimpulswaterkwaliteit.nl. Het budget bedraagt meer dan 10 miljoen euro. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven financieren het programma.

Startsein voor de Kennisimpuls Waterkwaliteit op 5 april 2019 in Utrecht. Van links naar rechts: Jeannette Plokker (RWS), Bram de Vos (WUR), Marjan van Giezen (IenW, DGWB), Birgit Loos, Joost Buntsma (STOWA), Annette Ottolini (Evides), Marcel van den Berg (IenW/RWS), Mariëlle van der Zouwen (KWR) en Gerard Blom (Deltares). (Foto: Gabriël Franken).

delen