Nieuws

Kennis proeven op de Aqua Nederland Vakbeurs

KWR presenteert zes kennissessies

Elke professional die op de hoogte wil zijn van de laatste kennis over water, komt naar de Aqua Nederland Vakbeurs. Evenals altijd is KWR sterk vertegenwoordigd. Dit jaar zelfs met zes kennissessies waarin onze onderzoekers hun meest recente inzichten delen, bedoeld voor de hele waterketen. Na afloop van de presentaties is volop gelegenheid om in onze beursstand na te praten, zodat we uw kwesties rond water persoonlijk kunnen bespreken. We ontmoeten u graag, zodat u kunt ontdekken wat de kracht van KWR is in het verbinden van toegepast wetenschappelijk en innovatief onderzoek met de praktijk van klanten.

Op 21, 22 en 23 maart vindt de Aqua Nederland Vakbeurs plaats in Evenementenhal Gorinchem. Aqua Nederland is dé nationale vakbeurs op het gebied van afvalwater, drinkwater, proceswater en stedelijk water en rioolbeheer. Hier komen vraag en aanbod van watertechnologie, waterbeheerdiensten en kennisproducten samen.

Zes kennissessies

Behalve een beursstand verzorgt KWR zes kennissessies. Onze onderzoekers geven van dinsdag tot en met donderdag om 10.30 en om 13.30 presentaties gelinkt aan de beursthema’s, met speciale aandacht voor de onderzoeksprogramma’s Water in de Circulaire Economie (WiCE) en TKI Watertechnologie. Bekijk hier het tijdschema van de kennissessies en de aanmeldlink.

Mis deze unieke gelegenheid niet, en hoor aan de hand van concrete projectvoorbeelden wat de nieuwste inzichten en toekomstgerichte ontwikkelingen zijn op het gebied van de volgende onderwerpen.

 1. Zuivelsector helpt bij terugdringen druk op grondwater
  Door industrieel restwater van zuivelfabrieken te hergebruiken, snijdt het mes aan twee kanten. Zowel verdroging als verzilting worden tegengegaan. Dit betekent een afname van de druk op schaars grondwater.
  Met het project ‘Vermindering druk grondwater door hergebruik van zuivel naar landbouw’ wordt gehoor gegeven aan de situatie dat de watervraag blijft groeien, terwijl het grondwater in de knel komt, zowel in kwantiteit als kwaliteit. In plaats van met elkaar te concurreren om het beschikbare water, willen in dit project waterbedrijven en waterschappen de transitie naar een klimaatrobuust watersysteem versnellen en nadelige effecten van droogte voorkomen. Zo blijven grondwatervoorraden beschikbar voor drinkwaterproductie, terwijl het hergebruik van industrieel restwater de landbouw voorziet van een waterstroom.
 2. Kansen voor waterhergebruik en valorisatie reststromen
  Wanneer bekend is welke mogelijkheden bestaan voor waterhergebruik en reststroomvalorisatie, kunnen bedrijven voldoen aan circulaire ambities en neemt de bedrijfszekerheid toe.
  Binnen de programma’s TKI Watertechnologie en Water in de Circulaire Economie (WiCE) onderzoekt KWR samen met de watersector welke afzetmarkt beschikbaar is voor typische reststromen die vrijkomen bij de waterbehandeling. Maak kennis met concrete voorbeelden, zoals de verwijdering van fosfaat uit oppervlaktewater, de productie van syngas uit laagwaardige reststromen en de behandeling van brak grondwater met zero liquid discharge.
 3. Water in de wijk
  Wanneer water als uitgangspunt wordt meegenomen in het ontwerpproces van de bebouwde omgeving, ontstaan ongekende mogelijkheden voor ‘de wijk van de toekomst’.
  Terwijl water een onmisbaar element is, wordt dit in de duurzame ontwikkeling van een nieuw te bebouwen gebied vaak te laat in het planproces meegenomen. Dit leidt tot gemiste kansen. Denk hierbij aan het creëren van mogelijkheden voor het langer vasthouden van regenwater, het scheiden van afvalstromen en het gebiedsgericht zuiveren en (her)gebruiken van waterstromen in de wijk. Ontdek wat is geleerd uit verschillende casussen, waaronder Superlocal (Kerkrade), Brainport Smart District (Helmond) en City West (Nieuwegein). Welke ervaringen met waterconcepten zijn opgedaan? Welke oplossingen zijn mogelijk?
 4. Sluiten van de watercyclus
  Er is steeds meer aandacht voor het extra zuiveren van RWZI-effluent. Mogelijk ligt hier zelfs een kans om de watercyclus te kunnen sluiten.
  De afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden dat RWZI-effluent vaak nog allerlei organische microverontreinigingen bevat, zoals geneesmiddelen. Dat levert problemen op voor het aquatisch milieu en voor de zuivering van drinkwater uit oppervlaktewater waarop het effluent geloosd wordt. En het legt ook beperkingen op in de mate waarin het water na zuivering kan worden gebruikt, zo mogelijk om de watercyclus te sluiten. In het TKI-project ‘Sluiten van de watercyclus’ zijn de effecten bestudeerd van een behandeling van RWZI-effluent op de waterkwaliteit. Het betrof een methodiek met ozon, gevolgd door keramische membraanfiltratie. We nemen u mee in de resultaten, zoals verminderde membraanvervuiling en de chemische samenstelling en de biologische stabiliteit van het water.
 5. Zijn we klaar voor lager warmtapwater?
  Installateurs, adviesbureau’s, techonologieleveranciers, drinkwaterbedrijven en warmtebedrijven opgelet: hier bespreken we de kansen en randvoorwaarden voor lage temperatuur warmtapwater.
  Voor de bereiding van warmtapwater bestaan vanuit maatschappelijke randvoorwaarden bepaalde temperatuureisen. Tegelijk staan gebruikelijke maatregelen, zoals periodieke hitteschokken, wetenschappelijk onder druk. Duurzaamheid en volksgezondheid lijken elkaar in de weg te staan. Een lastige situatie voor eindgebruikers. In deze kennissessie gaan we in op de vraag of we klaar zijn voor een toekomst met lage temperatuur warmtapwater.
 6. Water recyclen en besparen achter de voordeur
  Burgers die bewuster omgaan met water: hoe zou waterbesparing ‘achter de voordeur’ een aanvulling kunnen zijn op de gangbare watersystemen in steden die over lange afstanden drinkwater en afvalwater aan- en afvoeren?
  Experimenten zijn uitgevoerd met nieuwe waterzuiveringsoplossingen en hoe deze door burgers worden geaccepteerd. Duizenden inwoners van Amsterdam, Kerkrade, Hamburg, Gent en Helsingborg maken dagelijks gebruik van waterbesparende en nieuwe sanitatietechnieken in en rond hun huis. Hoe ervaren ze dit? Wat betekent dit voor hun gedrag? En zouden ze deze manier van leven aanraden aan de andere 450 miljoen Europeanen? Ontdek de lessen die zijn geleerd over deze decentrale manier van water besparen en recyclen.

Welkom & aanmelden

Laat bovengenoemde kennissessies een opstapje zijn om met onze onderzoekers in gesprek te gaan. KWR heet iedereen van harte welkom op onze stand. We zijn benieuwd naar de toekomstgerichte watervragen die u en uw organisatie bezighouden. Een kaartje voor gratis toegang tot de Aqua NL Vakbeurs ontvangt u bij inschrijving via deze link.

 

delen