Nieuws

Paul Jeffrey gasthoogleraar groep Kennismanagement

Met de aanstelling van prof. dr. Paul Jeffrey als gasthoogleraar bij de kennisgroep Kennismanagement versterkt KWR het internationale wetenschappelijke profiel van het onderzoek in deze groep. Paul is professor Watermanagement en hoofd van het Cranfield Water Science Instituut aan de Cranfield University in het Verenigd Koninkrijk.

Vanaf februari van dit jaar brengt Paul Jeffrey ieder kwartaal een vierdaags bezoek aan KWR. Binnen het team Resilience Management & Governance is hij één van de kwartiermakers voor het vormgeven van het thema ‘Waarde in de Keten’ in het in ontwikkeling zijnde collectieve onderzoeksprogramma Water in de Circulaire Economie. Hij ondersteunt het uitbouwen van het onderzoek van het team door het gezamenlijk formuleren van onderzoeksvoorstellen, het schrijven van wetenschappelijke publicaties en toepassen van kennis en kunde in de praktijk in Nederland en daarbuiten. In internationaal verband fungeert Paul voor KWR als proactieve ambassadeur en verbinder met de internationale academische wereld op het gebied van watermanagement.

‘Werken met jonge, slimme mensen die anders durven te denken, yes!’

Wat maakt de positie van gasthoogleraar bij KWR voor jou interessant?

‘Ik ken KWR nu ruim tien jaar. In Europees verband werk ik al ruime tijd samen met een aantal KWR-onderzoekers. Voor mij heeft het instituut veel overeenkomsten met de plek waar ik werk. Zowel Cranfield Water Science Institute als KWR zijn sterk gericht op samenwerking met de waterbedrijven en hun toeleveringsketen. Bij Cranfield komt 80 procent van ons inkomen uit het bedrijfsleven. We krijgen weinig overheidssteun. Ook delen Cranfield en KWR dezelfde onderzoeksgebieden: waterbehandeling en watermanagement. Daarnaast herken ik de sterke toewijding van KWR aan innovatie en samenwerking. In het tegemoet treden van watergerelateerde vraagstukken zoeken we beiden verbindingen tussen verschillende wetenschappelijke disciplines en tussen stakeholders. We dragen allebei een cultuur uit waarin we op zoek gaan naar oplossingen waar iedereen baat bij heeft. Daarom voel ik me hier thuis.’

Op welke manier ga je de groep Kennismanagement versterken?

‘Mij is gevraagd om me in het team Resilience Management & Governance van de groep te focussen op sociaal-wetenschappelijke vraagstukken op het gebied van de Circulaire Economie. Daarnaast zal ik ook een bijdrage leveren aan de werkzaamheden van het team op het gebied van horizon scanning en strategisch management in relatie tot innovatie. Beide gebieden staan centraal in mijn werk in Cranfield. Voor drinkwater – een belangrijk aandachtsgebied van KWR – vormt het ontwikkelen van circulair economische strategieën voor herwinning en hergebruik van hulpbronnen een grote uitdaging. Dat komt omdat er in drinkwaterbronnen minder herwinbare hulpbronnen voorkomen dan in afvalwater. Je moet slimmer en innovatiever zijn om technieken en tools te bedenken die waarde uit drinkwaterbehandelingsprocessen kunnen terugwinnen. Dat is geen eenvoudige taak en het maakt de uitdaging intellectueel zeer de moeite waard.’

Wat moet er gebeuren om drinkwaterbereiding onderdeel van de circulaire economie te maken?

‘Een efficiënte herwinning van materialen en andere hulpbronnen zoals energie uit drinkwaterbehandelingsprocessen is vooral een kwestie van schaalgrootte en kritische massa. De concentratie van herbruikbare elementen zoals nutriënten en energie in afvalwaterstromen is hoog genoeg om investeringen haalbaar te maken voor individuele behandelingsinstallaties. Bij drinkwaterinstallaties is dit niet noodzakelijk het geval en daarom moeten we nadenken over meerdere installaties als economische schaalgrootte. Infrastructuur en logistiek worden dan de belangrijke factoren en er ontstaan kansen voor nieuwe, kleine bedrijven die in staat zijn gebruik te maken van de synergieën tussen herwonnen materiële bronnen en punten voor hergebruik/herverwerking.’

 

Wat is het verband tussen sociale wetenschappen en circulaire economie?

‘Vanuit het oogpunt van de sociale wetenschappen kent de circulaire economie uiteenlopende blinde vlekken. Zo moeten we meer inzicht krijgen in het gedrag van klanten. En we moeten business modellen tegen het licht houden. Zijn er bijvoorbeeld nieuwe business modellen nodig om circulaire economie tot bloei te krijgen? Ook moeten we risico’s en verantwoordelijkheden van afzonderlijke actoren in beeld brengen. Het gaat erom te begrijpen hoe we de juiste mensen bij elkaar kunnen brengen die de vaardigheden en de kennis bezitten om de activiteiten op de rails te krijgen en de motor van de circulaire economie aan te jagen. Dit zijn allemaal welbegrepen sociaal-wetenschappelijke uitdagingen. In veel opzichten bestaan de voor de circulaire economie benodigde technologieën al en de uitdaging is om een beter inzicht te krijgen in gedrag en governance om die technologieën optimaal te kunnen benutten.’

Welke activiteiten heb je elders ontplooid in relatie tot de circulaire economie?

‘In het Verenigd Koninkrijk ben ik bij meerdere projecten betrokken waarbij we kijken in hoeverre afvalwaterzuiveringsinstallaties een rol kunnen spelen in de circulaire economie. Voor een aantal waterbedrijven hebben we studies uitgevoerd naar het herwinnen van energie, nutriënten en warmte uit afvalwater. Waterbedrijven willen afvalwaterbehandeling energieneutraal maken. Voor afvalwater is het herwinnen van grondstoffen makkelijker dan voor drinkwater, zoals ik al zei. In oude bewoordingen: afvalwater bevat veel verontreiniging. In nieuwe bewoordingen: er zitten veel grondstoffen in. Het is gewoon een kwestie van een andere benadering. Daarnaast bieden we als eerste ter wereld bij Cranfield een MSc-opleiding in circulaire economie aan. We zijn een opleidingsinstituut, en die expertise breng ik ook bij KWR in.’

Waar verheug je je het meest op in het werken bij KWR?

‘Ik kijk uit naar het werken met jonge, slimme mensen die anders durven te denken. Bij KWR werken academici van een hoog intellectueel kaliber. Daar ben ik altijd al erg van onder de indruk geweest. KWR heeft een goede reputatie en hun vermogen om academisch inzicht om te zetten in ondersteuning van mensen uit de praktijk is stimulerend. Het verandert onze kijk op uitdagingen en de oplossingen die we hiervoor kunnen bedenken. De focus op het oplossen van problemen uit de reële wereld om de watervoorziening voor burgers te verbeteren en tegelijkertijd het milieu te beschermen, oefent een grote aantrekkingskracht uit op iedereen die voldoening zoekt in de kwaliteit van zijn werk. KWR-onderzoekers behoren tot de slimste denkers die je in Europa kunt vinden. De mogelijkheid om samen met deze mensen vorm te geven aan de watersector binnen Europa voor de komende twintig tot veertig jaar, is een kans die ik niet kon laten liggen!’

delen