onderwerp

Gezamenlijke kennisontwikkeling helpt bij vertaling kennis naar praktijk

Kenniscoproductie

Door snelle kennistoename binnen uiteenlopende samenwerkingsverbanden hebben waterorganisaties een partij nodig die hen ondersteunt bij vertaling van die kennis naar hun eigen praktijk en naar de maatschappij. KWR helpt bij het zoeken naar oplossingen om het proces van sturing en implementatie van innovaties soepel te laten verlopen. Aangezien iedere speler in de watersector te maken heeft met deze processen en daarmee samenhangende kennisvragen biedt collectief onderzoek naar coproductie een grote meerwaarde.

Behoefte aan ondersteunende partij

Kennis en innovatie staan aan de basis van goed en succesvol waterbeheer. Steeds vaker wordt nieuwe kennis ontwikkeld, uitgewisseld en gebruikt in netwerken en samenwerkingsverbanden tussen wetenschap, overheid en bedrijfsleven. Deze ontwikkeling roept bij waterorganisaties allerlei vragen op, bijvoorbeeld hoe participatie in die samenwerking leidt tot het optimaal benutten van de beschikbare kennis. Om innovaties gezamenlijk te implementeren en over te brengen naar de praktijk, moeten organisaties zicht hebben op processen, verwachtingen van eindgebruikers en alles wat daartussen zit. Kenniscoproductie vraagt om een partij die hen hierbij ondersteunt.

Organisaties helpen met netwerkonderzoek

Met expertise over kenniscreatie en sociale netwerkanalyse ondersteunt KWR organisaties in de watersector bij huidige en toekomstige kennisuitdagingen. Wij helpen passende oplossingen te vinden voor een soepel verloop van sturing en implementatie van innovaties. Ons netwerkonderzoek zorgt ervoor dat organisaties hun kansen in bestaande kennisnetwerken ontwikkelen en toepassen in de praktijk. Daarnaast helpen we waterorganisaties bij de opzet van nieuwe netwerken zodat kennis verder kan worden ontwikkeld, uitgewisseld en toegepast. 

Collectief onderzoek biedt grote meerwaarde

Samenwerking in de watersector leidt tot vergroting van de doelmatigheid van participanten. Ook zijn ingewikkelde opgaven niet langer alleen op te lossen. De samenwerking gebeurt binnen verschillende domeinen, met de focus op kennisontwikkeling en innovatie. Aangezien iedere speler in de watersector te maken heeft met deze processen en daarmee samenhangende kennisvragen biedt collectief onderzoek naar coproductie een grote meerwaarde.

Gezamenlijke kennisontwikkeling.
+ Lees meer