• Health Health
 • Veilige innovatie in de watersector

onderwerp

Signaleren en beheersen van risico’s bij toepassing van nieuwe technologieën

Veilige innovatie en de watersector

Bij innovaties ontbreekt vaak inzicht in eventuele risico’s voor (drink)water en volksgezondheid. Ook zijn de randvoorwaarden voor maatschappelijke acceptatie niet altijd duidelijk. De watersector wil met onderzoek proactief de verbinding leggen tussen kansen, veiligheid en acceptatie van nieuwe technologieën. KWR biedt concrete oplossingen door onderzoek uit te voeren naar de duiding en beheermogelijkheden van eventuele risico’s. Dit draagt bij aan het behoud van een sterk publiek vertrouwen in de watersector.

Onzekerheden van innovaties

Vanuit de overheid en de EU wordt innovatie sterk gestimuleerd. Denk aan nieuwe stoffen, nanotechnologie, nieuwe vormen van energiewinning zoals schaliegas, of de ontwikkeling van bio-based economy. Maar innovaties brengen naast verwachtingen ook onzekerheden met zich mee. Ze verschijnen vaak op de markt zonder dat wettelijke kaders zijn aangepast. Of er ontbreekt inzicht in eventuele risico’s voor het (drink)water en de voorwaarden voor maatschappelijke acceptatie. De watersector wil met onderzoek proactief de verbinding leggen tussen kansen, veiligheid en acceptatie van nieuwe technologieën.

Onderzoek en risicobeheersing

Om tot concrete oplossingen voor veilige innovatie te komen, doet KWR onderzoek naar de duiding en beheermogelijkheden van eventuele risico’s van nieuwe technologieën.

 • Risicoanalyse en –beheersing
  Signalering en beheersing van eventuele risico’s voor de volksgezondheid in drinkwaterproductie en –distributie, bijvoorbeeld door gebruik van kwantitatieve risicoanalyse (zoals Quantitative Microbial Risk Assessment, QMRA) en kwalitatieve Water (Cycle) Safety Plans (WSP). Zowel voor de blootstellingsrisico’s als het intrinsieke gevaar bij toepassing van nieuwe technologieën ontwikkelen we innovatieve en toegespitste methoden.
 • Overkoepelende methode
  Ontwerp en validatie van een overkoepelende methode voor risicoanalyse voor nieuwe technologieën, gericht op waterkwaliteit en volksgezondheid en voortbouwend op bestaande methodieken.
 • Veilig water
  Onderzoek naar fundamentele en praktische aspecten van de effectiviteit van zuiveringsprocessen, en niet-technologische interventiemogelijkheden voor verbetering van de waterkwaliteit en de gebruiksfuncties van het watersysteem.
 • Perceptie van veiligheid
  Onderzoek naar de beleving van burgers omtrent de veiligheid van watersystemen, inclusief hun verwachtingen hierover en de wijze waarop de watersector over veiligheidsrisico’s communiceert.

Behoud publiek vertrouwen

Met risicoanalyse en –beheersing en onderzoek biedt KWR de nodige aanknopingspunten waarmee nieuwe technologieën veilig kunnen worden doorgevoerd. De watersector kan zo nodig proactief op risico’s reageren. Technologieontwikkelaars krijgen aanknopingspunten voor verantwoorde innovatie met een grotere kans op acceptatie door de markt. En de overheid beschikt over de benodigde inzichten voor aanvullend beleid. Dit draagt bij aan het behoud van een sterk publiek vertrouwen in de watersector.

T-mrx72qpVU

+ Lees meer