dr. Han Runhaar

dr. Han Runhaar

  • Senior onderzoeker

Han Runhaar werkt als senior ecohydroloog aan de relatie tussen waterbeheer en natuur. Hij is gepromoveerd op de verdroging van de natuur in Nederland. Han heeft veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen waterhuishouding en vegetatie. Deze kennis is door hem toegepast in de diverse voorspellingsmodellen en in kennissystemen die aangeven welke hydrologische condities nodig zijn voor in Nederland voorkomende plantensoorten en vegetatietypen. Een voorbeeld is het onderdeel ‘ Natuur terrestrisch’ uit het door STOWA ontwikkelde Waternood-Instrumentarium en het samen met Alterra ontwikkelde kennisoverzicht ‘Hydrologische Randvoorwaarden Natuur’. Voor rijk en provincies heeft hij veel onderzoek naar benodigde herstelmaatregelen in Natura 2000 gebieden. Han is lid van het OBN-deskundigenteam Beekdalen en werkt in dat kader aan projecten op het gebied van integraal beekdalherstel.